Maariv's Internet columns - Sarit Perkol

הדיל ךיראת בשחמ
םידליל החוטב השילג

םידלי לש תומכוח - ףטוטיצ
תינורטקלא בלח תפיט - תשרב םירוה
?אמא לש ןואג ימ
1םירבוחמ םירוה רודמ
2םירבוחמ םירוה רודמ
3םירבוחמ םירוה רודמ

תושדח תוצלמה
הדילה תונמא * םירוה לטרופ * תשרב בלח תפיט * הלבקב תומש ישוריפו תוקונית לש תומש 400,000 * המדא תליהק - ךויחב ךוניח

םימדקתמלו םיליחתמל הבוח תונכותו םירתא

םימדוק תונויליגמ תוצלמה
םיצמאמ םירוהל רתא ילארשיה ץומיאה רתא הקנה ךירדמ
םוינלימה תוקונית קוריה תיבה םיינרקס םידלי
החפשמה לכל רתא :הידמ-המאמ קילקה רוד :90-ה תונש ידלי
תינאגפה תורוהה רתא (ןטבב) םינושארה םישדוחה תעשת
תודיל לע תוברק ירופיס הדילל ךוניחל ילארשיה זכרמה ירסיק חותינ לע תעדל תיצרש המ לכ
ירסיק חותינב הדיל לש םימיהדמ םימוליצ תובאל לע-רתא : באה םלוע הנרטמ לש רתאה
תיגרוריכ הלימ דעב "הבוט הלימ" רתא The Amzing Baby @ םיהדמה קוניתה130