Sarit Perkol - internet columns
ונלוכ לש הריציה

לוקרפ תירש תאמ

17.2.2002 ,בירעמב םסרפתה

קלח תויהל קיספמ היה טנרטניאה ףד ,םירחא םיפד לא םיליבומה םירבעמה ,םירושיקה ידעלב
ונל השקש ,םהילא ונלגרתה ךכ לכ .ספדומ טסקט ינפ לע ןורתי ול היה אלו ,"תשר"מ
,טסקטרפיה ארקנש אלפנה ןויערה ימ לש םצעב לבא .טנרטניאב טווינ לש תרחא ךרד ןיימדל
םוקלט שיטירב תרבח השיגה 1976-ב דועש ררבתמ ?קניל וא ,רושיקכ רתוי ונל עודיש המ
תיטירבה םינופלטה תרבח .1989-ב הרשוא השקבהו ,טסקטרפיהה לע ב"הראב טנטפל השקב
יתרגש ןוכדע ךלהמב ,2000 תנש ץיקב קרו ,הזה טנטפה ןיינעמ ללכב החכש איהש ,תנעוט
.בוש הלע הז ,םלועה יבחרב הלש םיטנטפה 15,000 לש
איהש ,ב"הראב ילרדפ טפשמ תיבב וישכע תנעוט םוקלט שיטירב ,ידרוסבא עמשנ הזש לככ
דחא רתאמ טנרטניאה ישלוג תרבעהל תשמשמה ,טסקטרפיהה תייגולונכטל טנטפב תזחוא
תעב ,תיטירבה הרבחה לש תונעטה יבגל םיבר תוקפס עיבה ןוהמקמ ןילוק טפושה .והנשמל
אל ךא ,ריבס יתלב הזש םירמוא םייטפשמ םיחמומ .רבעש ינש םויב םייקתהש ינושאר עומיש
שיש םינימאמ םניא םיחמומה ,הרקמ לכבו .העיבתב הכזת םוקלט שיטירבש ,ירשפא יתלב
.תיביטקאורטר םיגולמת תובגל לכות הרבחהש והשלכ יוכיס
םהל שיש עגרל חיננ םא" :"זוינ דרייוו"ל רמא ,םיטנטפב החמתמה ד"וע ,םהר'ג טנסניו
טקשב תבשל טנטפל הרשפיאש ךכב המוצע תועט התשע םוקלט שיטירב זא יכ ,הפקת העיבת
םינושארה טנרטניאה ירתא ולע רשאכ לוק העימשמ התיה הרבחה וליא .בר הכ ןמז ךשמב
םימסרפמש םירחא םימרוגו תורבח ירה ,התולעבב תאצמנ טסקטרפיהה תייגולונכטש העידומו
רושעמ רתוי ,םואתפ תאזב רכזיהל .אל וא םירושיקב שמתשהל םא םירחוב ויה תשרב םירתא
הז ,םהר'ג ירבדל ."שומיש ימד תייבגל יוכיס לכ השעמל לסחל הז ,הליחתה הגיגחהש ירחא
ופוסב לבקת םוקלט שיטירבש ,"תורשפאה תא לולשל ןיא לבא ,תעדה לע לבקתמ יתלב דואמ"
עירכי םיעבשומ רבחש ןכתיי" .םישדח םירושיק לע שומיש ימד תובגל תויוכזה תא רבד לש
,רושיקב שומיש םישועש םעפ לכב םולשת ףוכאת םוקלט שיטירבשו ,םוקלט שיטירב תבוטל
שומישה לע חקפל וחילצי םה ךיא גשומ יל ןיא לבא" ,םהר'ג רמוא ,"ךליאו הקיספה םוימ
."םימולשתה תא ףוכאל וא

שדח דוק בותכנ זא

שדח דוק בותכל דואמ טושפ ןיינע הז היהי ,םוקלט שיטירב הכזת םא םגש ,םירמוא םיתנכתמ
שיטירב לש העיבתהש ינפמ ,ןוצרב תאז ושעי וליפא םה .טנרטניא יפד ןיב רושיקל ירמגל
השיגנה ,חותפ דוק לע תססובמה תרושקת תטיש תויהל תדעוימ תשרה" .םתוא הזיגרה םוקלט
.לדנו טנסניו תנכתמה זוינ דרייוול רמא ,"דואמ תיסיסב הנכותו בשחמ לעב םדא לכל
ךרד אוצמל השק שממ אל .םיטנטפבו שומיש ימדב לבכיהל טנרטניאל וחיני אל םיתנכתמה"
."הזה הרואכל-טנטפה תא ףוקעל תינכט
םיטפשמל תימדקאה הללכמב היגולונכטו תרושקת ,טפשמל הביטחה להנמ ,לאינרק לבוי ר"ד
.ינחור ןיינק לש הסיפתהמ רומגה ךפהה אוה טנרטניאהש רמוא ,ןיד-יכרוע דרשמב ץעויו
רצויל רשפאל תדעוימ איה .תיטסילטיפק ,תיטסילאודיבידניא הסיסבב איה ןיינקה תסיפת"
אב ינחורה ןיינקה ןויער" .לאינרק רמוא ,"ותאצמהמ תלעותה ברימ תא קיפהל איצממלו
,החנהב תאז .ולש היהי הז - והשמ רוציי אוה םאש ול חיטבהל ,רוציל טרפה תא ץרמתל
הסיפתה לבא .ורציי אל םה ,םתאצמה ירפמ תונהיל םישנאל ןתינ אל םאש
תשרה לש הסיפתה םע תשגנתמ איה .טנרטניאה לש רשקהב תיתייעב תאזה תיטסילאודיבידניאה
."םיבר לש הריציכ
רבדל לבוקמ אל ,טנרטניאה לש רשקהב .ףותישהמ עבונ טנרטניאה לש חוכהש ,ןייצמ לאינרק
- ךפהל אלא םיטנטפ ךרד אל חתפתה טנרטניאה .תוצובק לע אלא ,םידיחי לש תואצמה לע
רמוא ,"תשרל ץוחמש הסיפתהמ ךופה קוידב החתפתה תשרה" .ףותישה ,חותפה דוקה תוכזב
,הניתנ לש האצות ןה תשרב רתויב תולודגה תוריציה .שיאל תכייש הניא איה" ,לאינרק
."ףותיש ,ןיפילח
לכ .םיילכלכ םימרוג תשרל וסנכנש עגרמ תואיצמה יעלסב שגנתהל ליחתה טנרטניאה ,וירבדל
וסנכנש עגרמ לבא .רדסב היה הז ,םייטרפ םישנא לש ,הימדקא ישנא לש םוחת היה הז דוע
תא ריכעהל הליגרה תואיצמה הליחתה -יקסעה לאיצנטופה תא וארו םידיגאתו תורבח ןיינעל
וא תילוש העפות הניא רבכ טנרטניאהש וניבה םיירחסמ םימרוג .טנרטניאה תייפוטוא
םיקחשמ ,תונומת ,הקיזומ ,תונכות גישהל רשפא טנרטניאב םא :יתימא םויא אלא ,זוירוק
ידכ ,םניח םירבד תתל טנרטניא םיירחסמ םימרוגל שי םנמא ,הלחתהב ?םלשל םהל המל -
םע ,תאז התשע ,לאינרק ןייצמ ,הלודגה טפוסורקימ וליפא .תוחוקל סיסבו תיתשת רוציל
.חיוורהל ליחתהל םיצור ,ךכ רחא לבא .ררולפסקא טנרטניא ,הלש ןפדפדה

?םדא ותוא אוה םדאה

שי .טנרטניאב ינחורה ןיינקה אשונל תיטפשמה תוסחייתהב תולוכסא יתש םצעב תומייק
םידדצמה תעדל .םיכרע םתוא תויהל םיכירצ םיכרעה ןכל ,םדא ותוא אוה םדאהש ,םיסרוגה
לע רבגתהל ךירצ .םימייקה םיקוחה לש הפיכאו תולגרתה לש תויעב קר שי ,תאזה השיגב
ןיא ,םתעדל ,לכה ךסב לבא .תוימואלניב תויוכמס לש היעב שיו ,לשמל ,תוימינונאה אשונ
.םישדח םיקוחב ךרוצ
םידדצמה םע הנמנ ומצע אוה .הנשיה השיגה דעב םייתניב טפשמה יתב ,לאינרק ירבדל
.םישדח קחשמ יללכב ךרוצ שי ןכל ,ירמגל שדח קחשמ ןאכ שיש תרמואה ,תרחאה הלוכסאב
הנשיה השיגב תוזחאיההו" ,לאינרק רמוא ,"תיתימא הכפהמ אוה טנרטניאהש ןימאמ ינא"
רומוה ירתא גורהל ,םיפי םירבד תושעל םישנאמ עונמל ,תשרה תא דואמ שבשל הלולע
."רוקמה ןויצב והשמ ךותמ טוטיצ ומכ ,'ןגוה שומיש' ארקנש המ םג עונמל ,הריטאסו
החני ,ביבא-לתב הכורעתה ינגב רחמ חתפייש ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא לש ישישה סנכב
,םיטנטפה םשר ,גרבדלוג .ש השמ רבדי םהב ,ינחור ןיינק אשונב םיבשומה תא לאינרק ר"ד
לש יטפשמה ץעויה ,ןגינ ןאירב ;םיקסע לוהינל תוטיש לעו תונכות לע טנטפ תנגה לע
יכדרמו ;לארשיב םחתמ תומש יכוסכס בושיי לע רבדי ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.ינחורה ןיינקה אשונב טנרטניאב תושדח תויוחתפתה לע רבדי סמונרישט

היגולונכטה דגנ םימחלנ

םיחמומ לש הצובק ומכ ,לאינרק ,הזה בשומב םירבודה םיגציימש השיגל דוגינב ילוא
תסיפתב םג םייוניש תבייחמ היגולונכטהש רובס ,גיסל סנרולו ןוסייד רתסא םהב ,ל"וחב
םימחלנ וישכע .ואדיווב תוטלקה דגנ ,וידרהמ תוטלקה דגנ םחליהל וסינ רבעב" .תויוכזה
- ב"הראב המגמה ,וירבדל .לאינרק רמוא ,"היגולונכטה דגנ םימחלנ םה .DVD-ה דגנ
םושרל תונוכנ שי ב"הראב .תאזה הניחבהמ הגיאדמ - טנרטניאה ישמתשמ לש הלודגה הסאמה
הנגה תוטיש םיריתמו םחתמ תומש לע דואמ הקזח הנגה שי ,הדובע תוטיש לע םיטנטפ
לש הרקמב ומכ ,דודיקה-יחצפמב שומיש לע םירסוא ,ליבקמב .תוריצי לע (דודיק) תורימחמ
רתאהמ תונפהל וליפא רתא לעבל רוסא ,הרימחמה הטישה יפל .ןוז-יטלומה ירישכמו DVD-ה
.ןשייטסיילפל דחוימה בבשה ומכ ,דודיקה לע רבגתהל תורשפא םיעיצמש תומוקמל ולש
אוצמל ךירצ .םייטמרד רתוי תויהל םיכירצ תונורתפהו ,לודג רתוי טנרטניאב רגתאה"
ןהשכ תועט תושוע םיטילקתה תורבח" .לאינרק רמוא ,"ינחורה ןיינקל השדח ןוזיא תדוקנ
ויתוריצי תא ץיפהל ידכ תשרב שמתשהל עדויש רצוי ,תאז תמועל .םימייקה םינידב תוזחאנ
."רתוי חיוורהל לכוי -
לדומ ,לשמל ,תויהל לוכי .הנזאהל םיקסיד לש השיכרמ ,הנתשמ הקיזומב שומישה תוברת
,טנרטניאל ץוחמ היזיוולטה וא וידרה תנחת ומכ ,טנרטניאב םינכתה תא רדשמש הז ויפל
ליחהל ושקעתי םא ,תאז תמועל .יטרפה שמתשמה אלו ,םירצויל הדעב םלשל ךרטציש הז אוה
דחא לכו ,רתויב תופיה היתונוכת תא דבאת תשרה ,םימייקה םיקוחה תא טנרטניאה לע
.ןיירבע םצעב היהי ,קוח רמוש חרזא ומצע האור אוה םא םג ,ונתיאמ

ינחור ןיינק
גיסל סנרול
ינחור ןיינקב םיקסועה םירתא זוכיר


תיפיהה הנומוקה תונויער

"הישפוח תויהל הצור הנכות - Free Code" ורמאמב
םירבד ראשה ןיב דהדהמו הזה םוחתב םייסיס ב םירמאמל םירושיק בד ןב באוי ר"ד איבמ
:םש בתוכ בד ןב .רבעש רושעה עצמאב רבכ ןוסייד רתסא היגולונכטה ורוג הרמאש
שי ,הב םחליהל םוקמב תישפוחה עדימה תקתעה תא םילצנמש ,םישדחה םיילכלכה םילדומל"
םירצומ לש תישפוחה הצפהה ןויער .יגולואידיא דצ םג אלא תילכלכ תלעות לש טביה קר אל
ידלי לש תונומוקב .םישישה תונש תעונת לש תינויערה הכפהמב ,תשרה ינפל דוע דלונ
םייגולואידיא םימרזו ,ילכלכה בושיחל רבעמ ףותיש יסחי םייקל ןויסינ היה םיחרפה
םג היה .שוכרהו ןיינקה יסחי לוטיבו 'םזינומוק-וכרנא' לע ורביד םייטסילטיפק-יטנא
יפוליח .םירחאו םינאידניא םיטבשב הגוהנה 'תונתמ תלכלכ' לש םילדומב לודג ןיינע
לע תונוילע תוארהל ץמאתמ דצ לכ רשאכ ,תונתמ תועצמאב םישענ הלאכ םיטבש ןיב תורוחס
תא ורציש ,םישישה תונש תעונת ירגוב .רתוי תוראופמ תונתמ תאבה תועצמאב רחאה דצה
לש םייפוטואה תונויערה תא וקיתעה ,ןהירחאש רושעב טנרטניאהו ישיאה בושחימה תכפהמ
רחסמה ןדיעב ....שדחה ילטיגידה בחרמה לא תויפיהה תונומוקהמ םיבאשמ ףותיש
המסיסה לבא .םולשו הבהא לש הלודג תיפיה הנומוק תויהל רוזחת אל תשרה ,ינורטקלאה
סחייתהל ךירצש הבשחמ ןוויכ תאטבמ ,'ישפוח תויהל הצור עדימ' ,םירקאהה לש הנשיה
ומכ ,עדימה תמירז תא םיליבגמש תונורתפ שפחל יאדכ אל ,תורחא םילמב .תוניצרב וילא
םג םוקמ ןיא יאדווב .םלועה לש םינוש םירוזאב םינוש םיטרדנטס וא הקתעה דגנ םיגאלפ
לש םיסחיל איביש המ ,רסאמ ישנועו םירטוש םע ילטיגיד ןיינק יקוח לש הרימחמ הפיכאל
,םישדחה םילדומה חור תא ץמאל ךירצ תאז םוקמב .םישמתשמהו תורבחה ןיב דשחו הביא
לש התלוכי תא םילצנמשו ,ןורסיח םוקמב ןורתיל עדימ לש תישפוחה הקתעהה תא םיכפוהש
."'םיחיוורמ םלוכ' םהבש םיבצמ רוציל תילטיגידה היגולונכטה

םימה ינפ לע ךמחל חלש

םג ךכ .תמוסרפ תועדומ תוצבצבמ ,םישמתשמ ונחנא ןהב םיידיימה םירסמה תונכות ןולחב
בורל ונחנא .ונילע םיביבחה םימורופב וא ,לשמל ,ןויד תוצובקמ םיצבק תדרוהל הנכותב
תסנכנ) םאתהב םילעופ ,ונל םיאתמ הז םא ,םימעפלו ,הלאה תומוסרפב בותכ המ םיארוק
רתאל סנכיהל ידכ םיקילקמ וא ,תנווקמ תונחב הלזוהב רצומ םינוק ,םיוסמ דעומב טא'צל
.היזיוולטב תמוסרפ וא וידרב לגני'ג ,ןותעב תמוסרפ תעדומ ומכ קוידב .(שדח
בוציעל תירלופופ הנכות וא ,תמסרופמ םוגרת תנכות ומכ ,תובר תונכות םידירומ ונחנא
ןה םא .תועקופ ןה ,שארב עבקנש ןמז קרפ ירחא .ןתוא תוסנל ידכ ,סוריו-יטנא וא ,יפרג
ונחנא ,וניניעב ןח ואצמ ןה םא .תוארתהל אלו םולש ,היעב ןיא - וניניעב ןח ואצמ אל
.דימתל האלמה הנכותה תא שוכרל ידכ ןתרומת םלשל םישקבתמ
רפסה תא תונקל הצרנ םא תוארל ידכ ,רואל אציש שדח רפסמ קרפ טנרטניאב םיארוק ונחנא
תא וא ,רישה תא תונקל םא טילחהל ידכ ,ריש לש הקד יצח טנרטניאב םיעמוש ונחנא .ולוכ
הנומת םיאור ונחנא .ותוא תוסנל ונל עיצהש רתא ותוא ךרד םיבר םירקמב ,ולוכ םובלאה
םיאור ונחנא .המצע הזרכה תא ףסכב רתאה ךרד שוכרל םילוכיו ,תונמא תריצי לש תנטקומ
ונתוא תותפל ידכ ,דבלב םירגובמל םינכת עיצמה רתאב םיפילק וא תונומת המכ םניחב
.אלמה ןכותה לע יונמ תושעל
םלשל םישקבתמו (םיריש ,םירופיס ,הנכות) םניח ןכותה תא םילבקמ ונחנא ,םירחא םירקמב
ןיטינומ ול הנובו ומצע תא ךכ םסרפמ רצויה .ןוכנל םיאצומ ונחנא םא יפיצפס םוכס
ינגנ לדומ יפל םילעופה םג שי .האנהה דעב םלשל ןוכנל אצומ םג םימעפלש ,דהוא להקו
,םינטק םימולשת תוריש תועצמאב ,ונתיאמ םישקבמו ,"םימה ינפ לע ךמחל חלש" וא ,בוחרה
.ונבל ונבדי רשאכ תתל
ביצמ אוהש םיטרדנטסה יפלו ויפוא יפל גהונ דחא לכ ,טנרטניאל ץוחמ ומכ ,טנרטניאב
שקבתה אל םא םג ,וב שמתשמ אוהש והשמ דעב םלשל אל ותעדב הלעי אלש ימ שי .ומצעל
םלשי אלש ימ םג דימת שיו .חרכומ אוה םא קר סיכה לא ודי תא חלשיש ימ שי .םלשל
.חרכומ אוה םא וליפא
ילוא ,תוינומלאה תוסחב ילוא ,ונל םרוג ,רחא גוסמ ןוידל אשונ רבכ הזו ,טנרטניאה
תא שימגהל ,םניחה ינכת עפשל ונלגרתהש ינפמ ילוא ,םינכתה לעבמ קוחירה ללגב
וא הפיכא יעצמא אקווד אלו ,הנוכנ הרבסהש דואמ ןכתיי .ונלש םיירסומה םיטרדנטסה
.רתוי בוט ודבעי ,םימכחותמ דודיק
אל דוע .ןמזה לכ םיקדבנ ,תוחפ וא רתוי םייתריצי ,םישדח תונורתפו ,ןיידע שדח םוחתה
.ןיינעה יפל ,םינוש םילדומ המכ ויהי ,םתסה ןמ .חצנמה ןורתפכ הלגתי םהמ הזיא רורב
,הלש בושחה טסקטב ,1994-ב רבכ ןוסייד רתסא הנייצ םיירשפא םילדומו תומגמ ,םינוויכ
,םויהל םג הפי וחוכש ,ןיינעמהו טרופמה רמאמה תא אורקל ןתינ ."טנרטניאב חור יסכנ"
Ip on the net

www.AgreementsEtc.com - automated legal contracts