Sarit Perkol's internet columns

ףושיכ לש םירוק

לוקרפ תירש

.ןבלו דורו דבב הסוכמ חבזמו דורו רנ ,(םידרו וא קשומ חוחינב) הבהא לש תרוטק ךל יחק
רשפא .(תבתוכ תא הב דיה) ךלש הקזחה דיב דורווה רנב הקיזחמ ךדועב ,חריב יטיבהו יאצ
ירפסו חריה רבעל רנה תא יטישוה .חריה תא תוארל ןתינש םוקמב ןולחה דיל דומעל םג
הצור תאש הל ירפס - בושח רתויש המו .בוהאב אוצמל הצור תייהש תונוכתה תא תיהולאל
דחא דצ לע יטרחו רנה תא יחק .חבזמה לומ יבשו תרוטקה תא יקילדה ,המינפ ירזח .בוהא
תא יררמז ,ידכ ךות .םות דע קולדל ותוא וריאשהו טומפב ותוא יחינה ."תמא תבהא"
תויהל הצרא / .חריה לומ לא יבוהא תא הארא /חרוזה דסחהו הבהאה חרי" :האבה הליפתה
הפשכמה רתאב "םיללצה רפס" ךותמ ישפוח םוגרת) "בהוא יתואש הז םע / ,בל לא בל ךכ
.(www.geocities.com/Athens/8793 ,תדבועהליבשב םסוק וא הפשכמ תויהל ךירצ אל .ביבאה אוב םע תבלבלמו השדח הבהא הצור אל ימ
.ודוו תובוב וא םייוקיש ,תועימק ,םישחלב - החלצה לש תרחא וא וז הדימב - שמתשהל
עדימ דצל ,הב אוצמל רשפא .ףושיכ לש םירוק םג הווט ,םירתא ינומהב ,טנרטניאה תשר
םיפשכמו תופשכמ ,תולזמו םיבכוכ ידבוע לש תוצובק ,םיירוטסיה םינחלופ לע טרופמ
האולימב הנבלה תעב רחא וא הז שודק ץע ביבס םיטבש לש םיילאוטריו םיסוניכ ,םיינרדומ
אלש םיפשכ ירפס אוצמל רשפא .תודגאה ירפסל ללכ ךרדב ךייושמה גוסהמ תויושחרתה ראשו
.רותרא ךלמה לש ורצחמ ןילרמ םסוקה לע רבדל אלש ,וירבחו רטופ יראה תא םישייבמ ויה
.תוילטיגיד ודוו תובוב ינורטקלא ראודב חולשל וא ,תויתימא ודוו תובוב שוכרל רשפא
.ףושיכ תוכרעו תוקבא ,תורנ ,םייוקיש שי

רתאב סקופ הנילס תבתוכ ,"תינאגפ ינא"
,םיעלסה .עבטה ללכמ קלח ינא" www.circlesanctuary.org/aboutpagan/IAmPagan.html
יחא םה םירחא םישנא .יתחפשמ ינב םה םיבכוכהו עבטה ינתיא ,םיחמצה ,םייחה ילעב
.םייח חרוא ,תד ,םואל ,ליג ,תינימ הייטנ ,רדגימ ,עבצ ,עזג לדבה ילב ,ייתויחאו
יל שי .וב תטלוש ינניא ,עבטה לש תאזה הלודגה החפשמהמ קלח ינא .יתיב אוה ץראה רודכ
ינא .יתלוכי בטימכ ואלמלו הזה דיקפתה תא אוצמל הסנמ ינאו ,אלמל ילשמ דחוימ דיקפת
.תינאגפ ינא .דובכב םירחאל סחייתהל ,עבטה תחפשמ םעו תלוזה םע הינומרהב תויחל הצור
,םידוקירב ,הרישב תגגוח ינא .הנשה לגלג בוביס תא ,תונועה יפוליח תא תגגוח ינא
םיינחור םיגהנמב לגלגה לש בוביס לכ תגגוח ינא .תורחא םיכרדבו םיסקטב ,תוגיגחב
."םייתליהק םילביטספב תופתתשהבו םיישיא
סנכ תרגסמב הריבעה ,תונמאה תודלותו תונמא תארוהב תקסועה ,םינרוא תללכממ לארה היליס
השודקה השרוחה" םשב האצרה טנרטניאב םישלוגה תושגר לע רבכמ אל םייקתהש
.תשרב שחורה םזינאגפב תקסועה ,"תילאוטריווה
,רנויסימ היה הלש אבר-אבס .הקודא תיטנטסטורפכ הלדג ,הילד ץוביקב תררוגתמה ,לארה
תובקעב הררועתה תשרב םזינאגפב הלש תוניינעתהה .החפשמב םירמכ הברה ,הריזנ תחא הדוד
ושיו השודקה הירמ תונומת םע האוושה ךרוצל ,סיזיא תירצמה הלאה רחא רמוח שופיח
,תרפסמ איה ,"סיזיאל םישדקומה םירתאה לש םוצעה רפסמה חכונל יתמהדנ" .קוניתה
היה אל הזש ,יתנבה לבא .תחא הלא לע תושעל רשפא רבכ רקחמ המכ ימצע תא יתלאשו"
ילש רתויב םיעורפה תומולחב ומכ .ירוזחיש םזינאגפ ,םייתימא םייח היה הז .רקחמ
ושרוהש ,תויאנותאה תורענב יתאניקו תינוויה היגולותימב יתארק ,הנטק הדלי יתייהשכ
"!תיטנטסטורפ תויהל ,האוושהב ,םמעשמ המכ .ןהלש תולאל שדח שובל ןיכהל
.םסקל הזעה ההימכה תא החיכומ רטופ יראה ירפס ביבס המוצעה תובהלתההש ,תרמוא לארה
תחתמ דואמ ישחומ היה תולפתה תונומאהו םירג םיחאה תודגא םלוע ,יתלדג הב ,הינמרגב"
םלועב טלושה םיהולאה והימ הלאשה" .הפיסומ איה ,"תירצונה הנומאה לש קדה יופיצל
רבחתהל שונא ינב םילוכי הדימ וזיאב הלאשה תמועל ,םישנאה בור תא תניינעמ תוחפ
תאו רטופ יראה יבבוח תא קתרמש אשונה והז .םתביבס לע עיפשהלו תומוסקה תויגרנאל
."דחאכ ףושיכה יבבוח
ןוימדה בחרמ הז היה ,הנורחאל דע .ילאוטריו בחרמ היה דימתמו זאמו" ,לארה ירבדל
יעבט ףסואכ ,תשדוקמה השרוחה .תוריסמ לשו הקושת לש ,דחפ לש םידש סלכואמה ,ישונאה
,םיירוטסיה-הרפה םינמזה זאמ ןחלופ יסקט םויקל תיב םישמשמה םירחא םיחמצו םיצע לש
חטשל הזה ילאוטריווה בחרמה ךפה ,עיגה טנרטניאהשכ .הזה בחרמל הקיתו הרופאטמ איה
ירתאל תלבוקמ הרופאטמל הכפה תשדוקמה השרוחה .הזל הז םירבוחמ םיתרש לש רקפה
."תוינחורבו תדב םיקסועה טנרטניא
לבקל עיגהל תולוכי ויה אל םיישפוחה םינובה ומכ תויפולח תועונת ,טנרטניאה ינפל
וליפא ונתשה אל ןה .תוכושחו תורוגס תוצובקכ קר ומייקתה ןה .לארה תרמוא ,בחרה
םרזה תוברתמ קלח וכפה ,הגויהו היצטידמה ומכ ,םישישה תונש לש תוינחורה תורותהשכ
ארקנש המב דחי םיבלושמ םימרוג ראשו אתבס תופורת ,תיביטנרטלא האופר ,םויה .יזכרמה
תרמוא ,טנרטניאל ןהלש תוירלופופה תא םיבח שדחה ןדיעה לש תונויערה . "שדחה ןדיעה"
םדאה" לש שדחה שדוקמה םוקמל ךפה טנרטניאה .בטיה ךכל תועדומ ןמצע תועונתהו ,לארה
."יתדה
,תורצנה ינפלש םלועה לש תונויער תויחהל תוסנמה ,תוינאגפ-ואינ תועונת ,לארה ירבדל
תושי דימת הארנ עבטה .תיפוריאה תירצונה תוברתה לש חטשה ינפל תחתמ דימתמו זאמ ושחר
,תעב הב .דורשל ידכ םמצע תא םיאתהל םדאה ינב םיכירצ הילא ,המצוע תברו תירירבש
אל ,תיטופיש אל השיגו םוקיה תודוס יבגל רתוי תובר תונבות החיטבמ עבטב תוקמעתה
רתאב בוקעל ןתינ העפותה תודלות רחא .תלוזה יפלכ ,תיכרריה
www.canadafirst.net/our_heritage/trees
ירופיס .הריפכ תונויער הרמישו ,קיקד ירצונ הווסמ תחת ,הדרש דימת תיטלקה תוברתה
יפכ ,הלא ןוגכ םינאגפ םינכת לש קזח יעקרק תת םרז םיפשוח תומודקה תועדהו תודגאה
תוררועתה לע רבדמש , www.greenegg.org "הקוריה הציבה" ומכ רתאב תוארל ןתינש
.תיטלקה תשרומה תא םייחמה םיברה םירתאב וא ,המדאה יכרעל
,תוקחמה ,תונוש תוכייתשה תוצובקו םירתא תועבט ,םיילאוטריו םירדסמ תאלמתמ תשרה
תעצבתמ תרושקתה .חריה אולימ תעב םייתימאה םיסוניכה לש הקיטתסאה תא ,לארה ירבדל
.םיילאוטריו שגפמ תומוקמ ראשו רוויד תומישר ,ןויד תוצובק ,םימורופ תועצמאב
ומכ ,תינאגפ תורוהב םיקסועה םיבר םירתא םג שי ,אבה רודל ,רסמה תא האלה ריבעהל ידכו
םימלוהה םירויצו םיריש ,םידליל םיינאגפ דומיל ירפס ללוכ , www.paganparenting.net
.האג ם"וכע אצאצ
הקזח הייטנ ילעב הלא תוחפל ,ומצע תא דבכמה ינאגפ-ואינ רתא לכל םיצוחנה םירזבאה דחא
,ללכ ךרדב .הלעמל טטוצש הבהאל ףושיכה תא בינהש הז ומכ ,םיללצה רפס אוה ,ףושיכל
םיעצוממ םיריש לש תויגולותנא תכפוהש ,קיתע עדי לש הליה הלאה םירפסה ביבס תרשקנ
תודוס לש סקודרפה לע רבדמ וניא שיא" .הרואכל תוחפל ,המצוע תובר תוליפתל הטמו
.לארה תרמוא ,"טנרטניא רתאב יולג ןפואב םירבעומה
קתעה ,רדגה לע ץוחלל קר ךירצ ליחתמה ףשכמה ,דיב םימסקה רפס תא קיתעהל םוקמב"
."שרדייש סקט לכל ןימז ,ולש חישקה קסידה יקמעמב התע ןומט םיללצה רפס ,הנהו .קבדהו
קוידב ,לארה היליס תעדל ?הלאה םיירותסמה תוחוכהו תותכה ,םינחלופה לכ ,ןכוסמ אל הזו
אל רבכ ונחנא ,האבה תינחורה היצפואל רובעל רשפא רבכעה לש דחא קילקב םא" .ךפהה
."הדיחיו תחא תמא קר שיש ונל רמולו חומ תפיטש ונל תושעל םיסנמש הלאכמ םימשרתמ

ןיפ םע ודוו תבוב השקבב יל ןת

ודוו תובוב ,םיערו םיבוט םיפשכ ,םייוקיש הריכמל םיעיצמה םירתא דואמ הברה שי
, www.voodoomuseum.com/shop ,סנילרוא וינב ודווה ןואיזומ רתא לש תונחב .המודכו
.יארשא סיטרכ םילבקמ םגו ,םיטקודורפה לש תופי תונומת שי ,האנ רחבמ זכורמ
םימוחתב (תמאות ודוו תבובו רנ ,הקבא ,יוקיש) תוכרע ןואיזומה רתאב שוכרל רשפא
תיבב החלצה - וליפאו ,רשוע ,תואירב ,הטילש ,תוירופ ,הבהא ,םירומיה ומכ םייפיצפס
חיטבהל הרומאש ,רלוד 35-מ תוחפ תצק ריחמב ,ןיפ תבוב שוכרל םג דואמ התפמ .טפשמה
תא גישהל תדעוימש ,תיביטקרטא תוחפ ,הליבקמ תופ תבוב םג שי .דימת ןמאנ ראשיי רבגהש
.השאה לע ךרובמ טקפא ותוא
םע יט-תוצלוח םגו ,המודכו ודווה ךרדב לושיב ,םיפושיכ ,תועימק לע םירפס רתאב שי
תינוגסס תינו'גייק הבוב - דבלב רלוד 20- ירטסיה עצבמב ,וישכע .תומלוה תובותכ
ףסכ ,הבהא יניינעב היצטידמלו הליפתל הבוטש ,הנאיזיאול םורדל תיתרוסמ ,בחט תאלוממ
?ער המ .לזמו

השודק השרוח םוקמב סרבס

,הזה םוחתב בוט לכמ אוצמל רשפא www.witchvox.com "הפשכמה לוק" קתרמהו לודגה רתאב
יאמב 7-בש ןייצל יאדכ .השדחה תוינאגפה תובקעב עסמה תא וב ליחתהל ןיוצמ םוקמ אוהו
.ןנוכתהלו ןכדעתהל רשפא זא דעו ,ואולימב חריה בוש היהי
לכש ידכ ,תוימוקמ תוינאגפ תוליהק לש םושיר ,ראשה ןיב ,אוצמל ןתינ הפשכמה לוק רתאב
דע ומשרנ וב ,לארשיל סחייתמה ףדב .וירוגמ םוקמל הכומסה הליהקה תא אוצמל לכוי דחא
21 :ובמ'ג-ובממה םוחתב ונלש תימוקמה הקיטסיטטסה העיפומ ,תוסינכ 6,000-מ רתוי הכ
עבראלו םירגובמ לש תוצובק עבראל םיקלחנ הלא .דחא אבצ שיא ,רעונ ינב 26 ,םירגובמ
תינאגפה הליהקה ירבח לש ל"אוד תובותכו רצק רואית ,םייוניכ רתאב שי .רעונ תוצובק
וא סרבס ,לקד תחת סנכתהל הצורש ימל ,תוצובקה תובותכ תא אוצמל םג רשפאו ,תימוקמה
ןיא ,רתאה יפל .ביבא לתבו זכרמב ,הפיחב ,ןולקשאב תולעופ תוצובקה .שודק סוקיפ
.הפשכמה לוק תשר לש 80-ה םוקמב םיגרודמ ונחנאו ,תורהצומ תוינאגפ תויונח לארשיב

146