Sarit Perkol's Internet columns, Maariv

דיב רבכע םע ודלונ

לוקרפ תירש
18.8.2002 ,בירעמ


ףסואו טנרטניאל סנכנ אוה ,יונפה ונמזב .םירה תובכרב ןיינעתמ ,'ג התיכל הלוע ,ןתנוי
אוהו ,םייטסיטטס םינותנ ,תונומת ,הירוטסיה ,םינונגנמ ,םהינימל םינקתמ לע רמוח
ןיכהל שקבתמ ,'ו התיכ דימלת ,ןוש .םירה תובכרל שדקויש ישיא רתא םיקהל ןווכתמ
שופיח עונמ) סקיפרומ רתאב דילקמ ,טנרטניאל סנכנ אוה .םיינישה לע עבטב הדובע
שופיחב תבלושמ ,הזירז קבדהו-קתעה תכאלמב ליחתמו "םייניש" הלמה תא (תירבעב םיגשומל
הדובע ול היהת ,הלק העש רובעכ .םיאתמ טסקט לש תילגנאמ םוגרתו לגוג יללכה עונמב
.תונומתו םיטוטרש ללוכ ,תראפתל תספדומ
ןתנוי .שדחה םוידמב שומיש םישוע ,קילקה רוד וא ,טנרטניאה רוד ינב ,הלאה םידליה ינש
םע ולש ןמורה תא ליחתה ןושו ,ירלופופה טנרטניאה לש הלודגה הצירפל ליבקמב לדג
םהש רמול טעמכ רשפא .קושל ואצי תירבעב תונושארה הידמיטלומה תודמולשכ ךוניחה תכרעמ
וריאשי םאש חינהל שי ,דואמ םייטנגילטניא םידלי םהינשו ליאוה .דיב רבכע םע ודלונ
תידומיל המישמ םהילע וליטיו ,טנרטניא ילבו בשחמ ילב ,ןשיה רודהמ הירפסב דבל םתוא
ובשחי םהש ,קפס ןיא לבא .הבוט הדובע םהידי תחתמ איצוהל רבד לש ופוסב וחילצי םה -
.םהלש הירפסה אוה טנרטניאהו ,םהלש טעה איה תדלקמה ירה .ךחוגמ רמול אלש ,רתוימ הזש
העשב ,םיילדב ראבהמ םימ בואשל תכללו תודתיה בתכב בותכל רוזחל ומכ םתניחבמ היהי הז
.זרב תיבב שיש
הנומשכ ירחא לבא .טנרטניאה רצויש שדחה םדאה לש וביט יבגל תונקסמל עיגהל ידמ םדקומ
תא בטיה םישיגרמ רבכ םיכנחמו םירומ ,ללכה תלחנ רתוי אוה תוחפ איה תשרה ןהב םינש
.ערלו בוטל ,לדבהה
םידלי תארוה לש תיעיבש הנש רבמטפסב הליחתמ ,ביבא-לתב ץרג ס"יבב תכנחמ ,לאלצב תיור
תא האור איהו ,םייטנרטניא םידלי לש התיכ הל התיה ,תונורחאה םייתנשב .םיננוחמ
."עבצא תודובע םישועש םידימלתה ןיבל םיילגר תדובע ושעש םידימלתה" ןיב ינושה
הז יכ - שקבתמהמ עדימ רתוי הברה ךופשי טנרטניאב שמתשמה דימלת ,םיבר םירקמב ,הירבדל
תפכא המ זא ,תעגיימ הביתכב ומצע תא חירטהל ךירצ וניא אוה .ץמאמ רתויב ול הלעי אל
שיגהל ךירצ אוה ,לשמל ,םא" ?אל המו בושח המ איה רחבתש ,רמוח דוע הרומל תתל ול
לבא .תונידמה לכ לש תועבטמ לע אלא ,דחא עבטמ לע בותכי אל אוה ,תועבטמ לע הדובע
."עדיי אל אוה - עבטמה לע ריוצמ המ ותוא ילאשתשכ ,םימי השולש רובעכ
טסקטל תובישח שיש הרובס ,תקהבומ "תיטנרטניא" הניא ,הריעצ הרומ התויה תורמלש ,לאלצב
תא עומשל ,טסקטה ךותב ומצע בתוכה תא תוארל ידכ" ,די בתכב בותכה הז וליפא ,ישיאה
,הדיצמ רתוי בר ץמאמ הכירצמ דימלת לש לשורמ די בתכ תאירק םא םג ."ולש ישיאה לוקה
השק םא םג ,םהלש דיה בתכ תא תבהוא יכה ינא" .הלאכ תודובע הפידעמ איה ,ישיא ןפואב
תא ןגראמ אוה הב ךרדה תא תוארל הלוכי ינא .דליה לע יל רפסמ תצק הז יכ ,אורקל
םילדבה תוארל רשפא תספדומ הדובעב םג םנמא .דוקינל ,קוסיפל ,רדסל סחייתמ ,בותכה
."ינוציחה הארמל תוגאוד רבכש ,טסקט תכירע לש תונוכת שי םינלילמתל לבא ,השגהב
ףיכ הזש קפס ןיא .והשמ םהמ לזוגו והשמ םהל ןתונ טנרטניאהש קפס ןיא" ,לאלצב ירבדל
ס"יבב דלי .םיינש םומיסקמ ,דחא עדימ רוקמ אוה רפס .תומלוע ךותל עיגהל שקמ תציחלב
ומכ רקח תדובע ליבשב ,טנרטניא היה אלשכ .הטיסרבינואה לש הירפסל ךלוה אל ירה ידוסי
םיכירצ ויה ,רגובמל ךפוה דלי יתמ עבוק המ-ימ ,'ו התיכב וניכה ילש םידימלתהש וז
תויוכז רבדב הקיקח ללוכ ,רמוחה לכ תא ואצמ םה לבא .הטיסרבינואה לש הירפסל תשגל
."תשרב ,תודליה ןדבואו םידלי תדובע ,דליה
םירומה ונחנא ,דליה תניחבמ הדובע ילכ הזכ תויהל ךפה בשחמה םא" ,לאלצב תרמוא ,לבא
תונקהל ,הביתכו האירק לש תויסיסב תויונמוימ ותוא דמלל םירומא ונחנאש ומכ ,םירומא
."םיטסקטה לש יתרוקיבו ןובנ ןכרצ תויהל ודמלל .בשחמ תויונמוימ תרדוסמ הרוצב ול
דרנרב רמוא ,"הנש 40 ינפל ונחנא ונייהש יפכמ בוט רתוי תודבועב םיטלוש םיטנדוטסה"
אל המסרפתהש ,פטס סנשמ הרול לש הבתכב ,דנלירמ תטיסרבינואב הירוטסיהל הצרמ ,ןמרפוק
רתאל תולגוסמה תונכות שי - תוקתעה אל רבכ איה היעבה ."טסופ ןוטגנישוו"ב רבכמ
טנרטניאה ינפמ איה הגאדה .הדובעה ךותמ תורוש המכ ןכותל סינכמ הרומהשכ ,הלאכ םירבד
תמועל עדימ תגשהל רתוי הבר תובישח םיסחיימ םידימלתהש ,רמוא ןמרפוק םג .ומצע
.םייאמצע םינועיט ינפ לע םירחא םישנא לש םינועיטלו ,קמוע ינפ לע בחורל ,הבשחמ
ומכ םייונמ יתוריש ללוכה ,"קומעה טנרטניאה" ונשי .תחא השקמ יושע וניא טנרטניאה
,תישפוחה תשרב לבא .ןווגמו ףיקמ ,קיודמ עדימ אוצמלמ םיטנדוטסל םירשפאמה ,סיסקנ
,םיישפוחה םיבאשמה תא םדוק תוסנל םיטונ םיטנדוטסה .רבד לכ םסרפל לוכי דחא לכ
המ איה האצותה .תיפוסה הנקסמל דע והשמב ןוידה תא ביחרהל וא ,קמועל אורקל םוקמב
םיליחתמ ונימיב םיבר םיטנדוטס ,וירבדל ."לייטקוק תביסמ לש עדי" ןמרפוק יפב רדגומש
הז םאה" .תענכשמ הרוצב ףוסה דע ותיא תכלל םילגוסמ םניא לבא ,והשלכ ןועיט גיצהל
,םתוא םיכנחמ ונחנא הב ךרדה ללגב וא ,עדימ םיפצומ םהש ללגב וא ,טנרטניאה ללגב
.לאוש אוה "?יללכ ןפואב
,םיעדמה תארוהב ישילש ראותל תדמולו םינרוא תללכמב םינש הנומשכ תדמלמה ,רצנט הרימ
תרזענ רצנט .םישדחה םידימלתה םע תודדומתהל םירומה תא רישכהל םירומאש הלא םע תינמנ
םירתאל סנכיהל םישקבתמ םימדקתמ םידימלתו ,המצע הארוהה ךרוצל טנרטניאבו בשחמב דואמ
www.oranim.ac.il/computers_education_center ומכ התופתתשהב םירומ תווצ םיקהש
הרומ לכ תויונמוימהמ לודג קלח" .תוטרופמה תויחנהה יפל ךוניחב בשחמ ימושיי לגרתלו
ינא" .רצנט תרמוא ,"הדרוה ,עדימ דוביע ,טנרטניאהמ עדימ שופיח - תעדל יתעדל ךירצ
אוה וב רתא תונבל לגוסמ תויהל ךירצ ,רטסמבוו תויהל ילבו לודגב ,הרומ לכ םגש תבשוח
תויהל הכירצש תבשוח ינא .ולש םידימלתה םע תרושקת יהשוזיא להנמו ולש םירמוחה תא םש
דיקפתכ ,ומצע םירומה דחא וליפא ילוא ,םירומל םירתא תונבל תלגוסמש תומד ס"יב לכב
."ףסונ
התעדל יכ ,הידפולקיצנאהמ תוא-תוא קיתעיו בשיי דימלתהש ךכב ףסומ ךרע האור הניא רצנט
,תינבומ תויהל הכירצ הרומה לש היחנהה ,הירבדל .שארה ךרד רבוע םג חרכהב אל הז
לעייל תנמ לע ןה ,המודכו םירמוחה ףוסיא ,םיאשונ תת תרדגה ,אשונ תריחב ומכ ,םיבלשב
,התעדל .הלוכ תקתעומ אלו תירוקמ היהת הדובעהש חיטבהל ידכ ןהו הביתכה ךילהת תא
גיצהל םידימלתהמ שורדל יאדכו ,דימלתל החנמה-הרומה ןיב ךשוממ חיש וד םייקתהל ךירצ
.התיכב הז לע רפסל וא ,החישב ,תגצמב םג תודובעה תא
תנשמ הארוהב טנרטניאה םע דובעל ליחתהש םיבשחמ עויסב הקיסומ תארוהל החמומ ,ינפד בדנ
,1993

םושמ תאז .האמ ילצא לבקל לכוי טנרטניאהמ הדובע קיתעמש דימלת" :רתוי תכל קיחרמ
םע חחושל שורדא ךא .ימדקא רקוחו ןעדממ םישרוד ונאש ומכ קוידב ,םדוק עדי לצינש
תיניצר החישב םא .רחא רוקממ ובנג וא וקיתעה ,ובתכש הזתה לע ונגיש תנמ לע ידימלת
וחתנלו ונממ תונקסמ קיסהל ולכויו וקיתעה התוא הדובעהמ ודמלש עדיה תא םלקדל ולכוי
םיטנדוטס הברהל הטושפ אל המישמ - רחא השעש רקחמ אורקל םיעדוי םהש ירה ,ינפב
- ונתיאמ תיתוהמ םינוש םניא םויה לש םידליה ,ינפד רמוא ,לכה ךסב ."הטיסרבינואב
תכרעמהו ,ףוריטב םיריהמ םייוריגל םיתנכותמ םה ,רתוי םיריהמ םיקופיס םישרוד קר םה"
."הנעמ םהל רצייל הדמל אל ןיידע
ןדיעבש תויהל לוכיו ,ינרדומ-טסופה ןדיעה לכ לש ןייפאמ אוה טנרטניאהש תבשוח ינא"
.םיימיטניא יכה םירבדה לע ןופאלפב םירבדמש ,םינפזפז רתוי ,םייחטש רתוי םישנאה הזה
ןימ ואיצמי אלא ,תולוכשא ישנא תויהל םואתפ וכפהי אל םישנאה ,טנרטניאה תא רוגסנ םא
תומולגה תויורשפאה לע םירבדמשכ" :הפיסומו םינרואמ רצנט הרימ תרמוא ,"שדח טנרטניא
םהב שמתשהלו םירמוח תולדל םידימלת לש תורשפאב רקיעב םידקמתמ ,הדימלל טנרטניאב
תולעהל ולכוי םידימלתש :רתוי ףא ילואו ,בושח תוחפ אל ךופהה לולסמה .םהיתודובעל
אל הז לבא ,ריוואב בבותסיש תויוטשה ףדוע תא םיניימדמ דימ ילוא םיבר .תשרל םירמוח
,םייתוכיא םיידומיל םירמוח לש ןווגמ ריוואל םילעמ םיטנדוטסה .רצוויש בצמה חרכהב
web.macam98.ac.il/~tamil//technology רתאב םירמוחה ןמ קלח תוארל רשפא .אלפנ טושפ הזו
רשפא עדיש םיניבמ םידימלתש ,אוה הז גוסמ תוליעפ לש ףסומה ךרעה .
."לבקמ אוהש הדימ התואב ,תתל לוכי דחא לכשו ,קולחל
םידימלת רובע עימטמו חתפמ ( www.cet.ac.il ) חטמ - תיכוניח היגולונכטל זכרמה
תויונמדזה ובוחב ןמוט טנרטניאהש םינימאמ חטמב .םישדח םילכו דומיל תוינכות םירומו
תא שממל םירומלו םידימלתל םיעייסמה םימושיי וחתיפו ,שדח גוסמ הדימלל תובר
הדימלל םיבשקותמ םיסרוק םידמלנ וב ,ילאוטריו ןוכית ,"אפלא" ומכ ,הזה לאיצנטופה
רפס תיב ןיעמ - "תרווכ"ו ,םירחבנ תועוצקמ תצובקב התיכב דומילה תא םיפילחמה קוחרמ
.םימוחת 15-ב טנרטניאב םירומו םידימלת תוליהק םע ,הקספה אלל
,תינמזוב םייוריג ןווגמל ביגהל תלוכיהו עדימה תויגולונכטב המישרמה הטילשה תמועל"
םעו עדימ עפש םע דדומתהל ךרוצהמ רתיה ןיב םיעבונש ,םינוש םיישק רעונה ינב םיארמ
ןמז לוהינ ןוגכ תולועפ עצבל םהל השק ,האצותכ .ידמ בכרומ וא יטיא אוהש המ לכ
ילאוטריווה ןוכיתה תלהנמ ,ןמלטימ הבוט תרמוא , "עדימ ןוניסו ןוימ ,דוביע ,הדימל
חטמ לש ילאוטריווה ןוכיתה תווצ לש םייתנשכ תב תוסנתה לע םיססבתמ הירבד .חטמ לש
דירפהלו עדימה תא ןיימל םייטנרטניאה םידימלתה תא דמלל בושח ,הירבדל .ס"יתב תואמב
.לפתל רקיע ןיב
ויהו ,םתביתכמ וא םיכורא םיטסקט לש האירקמ םיבהלתמ אל םויה םידימלתש םיאור ונא"
שגומ רמוחהשכ לבא" .ןמלטימ הפיסומ ,"בכרומ ינויע רמוח םרובע םכסי והשימש םיפידעמ
הנחבא תלוכי םג םהל שי .תודדומתה תלוכי טלחהב םהל שי ,הרגמו תניינעמ הרוצב םהל
רודל דוגינב ,לכהל הבר הפישח ךות םייחה לש רצות איה יתעדלש ,הקדו הקומע דואמ
םיפושח םויכ רעונה ינב ."'יואר יתלב' וא 'רתומ'ל שארמ רדומ עדימה ורובע ,םירוהה
ןיידע םהל ןיא ,תאז םע" .תרמוא איה ,רבד לכ תווחל וא תוארל םילוכי ,לכל טעמכ
ורזעיש ימינפ ישיא ןסוחו םיישיא םינפצמ ,תשבוגמ םלוע תסיפתו םלוע תפקשה
."ןנווכתהל םהל
דימלתה" לע ןוידה לכ ךותב ,חוכשל אל העיצמ ,חטמב היגולונכטל ףגאה תלהנמ ,לאזר הרפע
םנמא שי" .ימונוקא-ויצוסה רעפהמ עבונה ,ילטיגיד רעפ םייק תילארשיה הרבחבש ,"שדחה
,ןפוא ותואב לארשיב דלי לכ לש ותלד לע הקפדתה אל טנרטניאה תכיפהמ ךא ,טנרטניא רוד
תמדקומ ןיידע שדח םידימלת רודל תוסחייתהה .ןיטולחל םהילע החספ איהש הלאכ םנשיו
."ידמ

םדבל םיטא'צל אל - תרוויע הביתכ

לוקרפ תירש
Search:
Keywords:
In Association with Amazon.com

לש רתוי תוהובגה תותיכב אוה םא ןיב ,ינרדומה דימלתל רתויב תוינויחה תויונמוימה תחא
רחאל .תרוויע הדלקה איה ,הטיסרבינואב וא ןוכיתב אוה םא ןיב ,ידוסיה רפסה תיב
הב טלוש רבכ אוה תודחא םינש רובעכו ,טעב וא ןורפיעב הביתכה תונמוימ ול התנקוהש
רשעב שומישה לש לוגרתו דומילב חוצפל רחמה חרזא םצעב לוכי ,הביציו הטוהר דיב
.(םיאלפ רפתשת תופתתשהה תוריהמ םג ,ףסומ ךרעכ) ויתועבצא
שממ וז - תומדקתמ תותיכבו ,בשחמב תוספדומ תודובע לבקל םיחמש םירומ רתויו רתוי
רבעב םא .הלצה שרק וליבשב איה בשחמב הביתכה ,אירק די בתכב ןחינ אלש ימ .הבוח
רשפא םויה ,תועובש ךשמב ,םהינימל תודיקפ ינוכמב הביתכ תנוכמ לע סרוק דומלל וצלאנ
.םירופס םימי וא תועש ךות ,תיבב ,דבל תאז תושעל
דומצ דימלת לכ הב ,ביבא-לתב הילצרה היסנמיגב םיבשחמ תתיכל םשרנש ,יצחו 12 ,ןיד
.םימוטרח בתכ םתסב אלא ,םתס רפוס לש בתכב ךרבתה אל ,םירועישה בור ךרואל בשחמל
ידכ ךותו ,ןאקפ תרבח לש "2001 הלייא" הנכותה םע דחא עובשפוס בשייתה אוה ,ןכל
הוולמ איהו ,םירועיש 15-ל תקלוחמ הנכותה .סרוקה תא החלצהב םייס ,האנהו םיקוחצ
תיר"סר דעו תגליע הח'רפמ לחה ,םיאטבמ הפילחמש ,ןורו רמת לש תעשעשמ תוניירקב
זגורב הביגמ הנכותה ,םיעבצב תנמוסמ תילאוטריווה תדלקמה .הייחנהה ידכ ךות ,החושק
םע םיציב םיצצופמ - םידמחנ םיקחשמ שי לוגרת רותבו ,תדלקמה לע םיבצעב םישיקמשכ
ןיד 15-ה רועישה םותב .רבדמב םילימ םע םיטלש לע םירויו תויללח םיציצפמ ,תויתוא
,םניח ישיא עדי ,ול ףיסוהל ךרוצ היה קרו ,תרוויע הדלקהב םירפסמהו תויתואה לכב טלש
.קוסיפה ינמיס לע רועיש
ילוא ,תרוויע הדלקה דומלל םישקבמה םירגובמו םידלי שי הב החפשמל ,םיקוחצה לכ םע
תוחנמ אלא ,תוחידב ןיא תאזה הנכותב .טפוסקינ תרבח לש ,"תועבצא רשעב" תנכות הפידע
ןיב רוחבל ןתינש ךכ ,םיקשממ עציה הל שי לבא .אילפהל תיגוגדפ תשרא םע תוילאוטריו
ןאכ רוחבל םג רשפא .תימונוגרא תדלקמ וא ,םירגובמל תדלקמ ,(םיעבצ םע) םידליל תדלקמ
ינמיס לש םמוקמו ,תויתוא בוביג םתסב וא ,(רתוי לק) תועמשמ תולעב םילימב לגרתל םא
. www.nikasoft.com- טנרטניא רתא לש הכימת םג שי .דקפנ אל קוסיפה
.תואיגשה זוחא תאו הדלקהה תוריהמ תא תוטרפמו תודדועמ ,םינויצ תונתונ תונכותה יתש
ילש העצה .תילגנאב תרוויע הדלקה םג דומלל ,תונכותה יתש ןתוא תרזעב ,ןתינ אבה בלשב
טסקט קיבדהל הלעמל ."תומישרה סקנפ" לש םיליבקמ םייקפוא תונולח ינש חותפל :לוגרתל
.ונהיתו וסנ .ןוילעה טסקטה יפל דילקהל - ןותחתה ןולחבו ,והשלכ ןכומ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Study Online טנרטניאהמ דומלל

לוקרפ תירש תאמ

2.9.2001, Maariv

תימשרה ךוניחה תכרעמב וסאמש ,לילגב רחא וא הז הפצממ םירוה לע םיארוק ונייהשכ ,םעפ
יתלב טעמכ ,תינתמיא ,הריהי המישמ הארנ הז ,םהידי ומב םהיאצאצ תא דמלל וטילחהו
םצעב וזש םיאור ,םידומילה םוחתב טנרטניאב םוצעה עציהה תא םינחובשכ ,םויה .תירשפא
קפתסהל טלחהב היה רשפא ,הבוח ךוניח קוח אלמלא ,השעמל .הריבסו החונ דואמ היצפוא
.חותפ שארבו - טנרטניאל רבוחמ בשחמב
עדימ לש םוצע רגאמ ןבומכ איה ,תואטיסרבינוא ןיב הרביח התישארבש תשר ,טנרטניאה
עציהה םג לבא ,םייטנוולר םירמוח שפחל םאובב רתוי לק תילגנא ירבודל םנמא .עדיו
.תורצואה םיאבחתמ הפיא תעדל קר ךירצ .ידמל האנ רבכ הזה םוחתב ימוקמה

- בוו ידאטס אוה ,ותניחבמ היעב הווהמ הניא תילגנאהש ימל ,יביטמיטלואה רתאה
,םיעדמ ,תוברתו הירוטסיה .םימוחת יפל רדוסמ ,עדי לש םוצע לטרופ www.studyweb.com
לש קנע טקלו םידימלתל הרזע ,םירומל םיבאשמ דצל ,היגולונכט ,היפרגואיג ,תופש
,םינואיזומ ,תוירפס ,םינובשחמ ,תוידפולקיצנא ,םינולימ ירתאל םיישומיש םירושיק
םייתוכיא םירתא 162,000 ךותב שפחל רשפאמ רתאה לש שופיחה עונמ .המודכו תוטטיצ
םינולמס לש הרוש דרפנ ןטק ןולחב חתופ ,רתאב ןתינה תוריש ,"Study-Buddy" .םיקודבו
לש ימלועה תודבועה רפס ,תועבטמ ריממ ,ריווא גזמ ,תושדח ,ןולימ ,ןובשחמ :בוט לכ םע
.טרופס תואצותו תופמ ,CIA-ה

תעד ימוחתב הקמעה

דחא .םינימז םירמוח לש עפש שי ,שדוקה תפשב קר טלושש ימלו ,םיריעצ םידימלתל םג לבא
- ,תינונס תיבמ "טוונה" אוה םישופיחה תא ונממ ליחתהל בוטש םיירבעה םירתאה
לא ליבומ טוונה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש לעפמ navat.snunit.k12.il
יעדמ ,חורה יעדמ - תעד ימוחת יפל ןגרואמ אוה .עדימ ירגאמ לאו תויכוניח תויוליעפ
עדמ ,תויונמא ,םייחהו עבטה יעדמ ,תודהיה יעדמו לארשי ,ץראה רודכ יעדמ ,הרבחה
,תוידפולקיצנא תמגוד עדימ ילכ םג וב שיו - ךוניחה יעדמ ,םיבשחמו האופר ,ישומיש
,םיגשומו םילימ רחא שופיח וכותב ךורעל םג ןתינ לבא .םייכוניח םיגולטקו םינולימ
יאדכ ובו , www.galim.org.il םילג אוה טוונה לש ןטקה חאה .ימינפה שופיחה עונמב
.םיברקתמה םיגחה תארקל דחוימב ,ךרה ליגל רזע ירמוח שפחל

לש עפש אוצמל ןתינ www.cet.ac.il ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה ,חטמ לש רתאב םג
לש תוחלצומה תודמולה לש וזל המוד תנוכתמב ,םהילא תורושקה תולעפהו דומיל ירמוח
,תילגנא ,הקיטמתמ ומכ םיאשונב לגרתלו קימעהל רשפא םידימלתל שדקומה רוזאב .זכרמה
הרוצב ,היגולונכטו עדמ ,לארשי תוברתו ארקמ ,תיברע ,היפרגואיג ,תוחרזא ,הירוטסיה
לש ףסוא םג שיו ,םינוש תעד ימוחתב שפחל ןתינ תילאוטריווה הירפסב .רתויב תיתודידי
.םיימוי םינותעלו רעונל תישפנ הרזעל םירושיק ,תופמו םינוקיסקל ומכ רזע ילכ

תודקונמו תומגרותמ םילימ

וכרד ,וגנילמ תרבח לש ,"סקיפרומ" ארקנה ביבחו ישומיש ילכל רושיק שי חטמ לש רתאב
סקיפרומ לש רחא שומיש .תירבעב םיגשומו םילימ לש שופיח ךורעל ןתינ
תמגרותמו תדקונמ התלבקו תירבעב הלימ תדלקה :ריכהל דואמ יאדכש www.morfix.co.il
תססובמ סקיפרומ .תירבעל הלש דקונמה םוגרתה תלבקו תילגנאב הלימ תדלקה וא ,תילגנאל
בקעי 'פורפ תושארב ,חטמ לש טקיורפ ,תירבעה הפשה בושחימל "םילימ-בר" לעפמ לע
םוגרתה תנכות לש תנווקמה הסריגה תא ריכהל יאדכ ,ןניקסע םינולימב םאו .הקיוש
ילב ,ןיילנוא םיגשומו םילימ םוגרת תרשפאמה , www.babylon.com ,"ןוליבב" הרמההו
םיכרע שופיחו תובר תופשל תילגנאמ םוגרת תרשפאמ המצע הנכותה .הנכותה תא דירוהל
.םינוש םימוחתמ םיבחרנ םילימ ירגאמב
עדימ ירגאמו םירתא סקדניא אוה ףא עיצמ www.ort.org.il טרוא תשר רתא לש תיבה ףד
- איה ריכהל דימלתל יאדכש תוניפה תחא .םינושה תעדה ימוחתב תורשעה דצל ,םיישומיש
חוסינו אשונה תריחבמ לחה ,רפסה תיבל הדובע תביתכב הנדס www.aviv.org.il/writing
בוציעל דעו ,םוכיס ,אובמ ,המדקה ,קרפ תביתכ ,םיקרפ ישאר תביתכ ךרד ,רקח תלאש
.ךמסמה

,םימוד םירמוח שי "עדי לש םלוע" ארקנש ףגאב www.amalnet.k12.il למע תשר לש רתאב
www.amalnet.k12.il/mamba -- א"בממ תארקנש הניפל בל םישל יאדכ .םה ףא םיצלמומ
תווצ ידיב וטקולש ,םירחבומ םירושיקו םיימואלניב עדימ תורוקמ לש ילטיגיד ןיזגמ
.םינעדימ

תודהיה חורב הרשעה

, www.daat.ac.il תעד רתאב אצמנ חורהו תודהיה ימוחתב עדימו םירמאמ לש הלועמ רגאמ
יתדה ךוניחה להנימ לש בושקתה טקיורפו םילשורי הללכמב תעד טקיורפ ידי לע םקוהש
רפסה תיב ידימלתל םידעוימה ,םירמוח לש עפש שי הזה ףיקמה רתאב .ךוניחה דרשמב
תומישר ,םינוש תועוצקמל םייתפוקת םינחבמו תורגב ינחבמ שי .יתכלממהו יתד-יתכלממה
םיאלמ םיטסקט ,תופמו תונומת ,חורהו תודהיה ימוחתב תורפס לש תורעומ תויפרגוילביב
,םיינוליח םידימלתל .דועו תויכרע תומלידב םינויד ,תע-יבתכמ םייטנוולר םירמאמ לש
יאדכ .ע"בשותו ך"נת ,םיגח ,לארשי תבשחמ םוחתב םיפסונ םירמוח שפחל םוקמה ןאכ
,דומלתבו ך"נתב שופיח תרשפאמה ,תנווקמה היצנדרוקנוקה תא םג הז רשקהב ריכזהל
. www.snunit.k12.il/kodesh

אוצמל ידכ תשגל יאדכ םהילא םירתא םג שי ,םידימלתל עדימ םיקפסמה םירתא לע ףסונ
ילעב םידימלתלו םירוהל עדימ וא ,ךוניח תודסומ לע ףיקמ עדימ ,רתוי הבחר הנומת
לטרופ לש םידומילה סקדניא , www.yoram.walla.co.il "םרוי" רתאב .םידחוימ םיכרצ
,ההובג הלכשהל תודסומ ללוכ ,הזה םוחתב םירתא לש תטרופמ המישר שי ,!הלאוו
רופיא ,רעיש בוציע ומכ ,םייעוצקמ םידומילו תוגלימ ,יאנפו הרשעה ידומיל ,ירטמוכיספ
,רחא םוחת לכ וא טנרטניא ירתא תיינב ,תופש לש ימצע דומילב םיצפחל .תוריכזמו
םינווקמ םיסרוק תורשע זכרמש , www.autodidact.co.il ,"טקדידוטוא" רתא ץלמומ
.םניח םינתינה

םידחוימ םיכרצ לעב םידימלת

,"ךוניחה תליהקל הסינכ רעש" ארקנה ,IBM Global Services תרבח לש "םירושיק" רתאב
לעו דחוימ ךוניח לע עדימ םג םייכוניח םינכת ןווגמ דצל שי , www.e-du-web.co.il
. www.kishurim.k12.il/blind : הייאר תוקל ילעב םידימלתל םידחוימ םירתא
,היצקלסיד :הדימל ייוקילמ םילבוסל דעוימה רתא אוה www.otiot.com "תויתוא"
עדימ רתאב שי .תומוד תויוקלו טרוט תנומסת ,( ADD ) בשק תוערפה ,םזיטוא ,היפרגסיד
ל"וחב םירתאל ,םייטנוולר םירמאמל תוינפה שיו תומודק תועד תוכרפומ ,םייוקילה לע
רואיל לש םיטקלסידה רתאב ,בגא .הכימתו עויס תוצובקו תותומע ,םינוגרא לש םירתאלו
םילבוסה םימסרופמ לש תדדועמ המישר אוצמל רשפא ,היפרגסידמ ומצעב לבוסה ,קרב
. www.dyslexia-il.co.il/fa.htm תבותכב ,היצקלסידמ

הקיטמתמב תורגבה תארקל ןותרמ

םירועישו דימלתה תיבב םידומיל תבלשמה ,םייטרפ םירועישו הכרדה תרבח איה eTeacher
דימלתה לוכי ,רתאב רבסומה יפל . www.eteacher.co.il רתאב ,טנרטניאה ךרד םייטרפ
400 ךותמ ,ול םימיאתמה העשבו םוקמב ,עוצקמ לכל רתויב םיאתמה הרומה תא אוצמל
ב םירבחה םירומה רגאממ הרומ שפחל לוכי התא רתאה ךרד .תיצרא הסירפב םיכירדמו םירומ
םירומה תווצמ הרומ תועש 24 ךות לבקלו הרבחל תונפל וא ,םינוש םירטמרפ יפל eTeacher
תועצמאב םירומל םלשלו רועישה רחאל םירומה תא גרדל םג ןתינ .eTeacher לש ךמסומה
.יארשא יסיטרכ
ןכו "הטיסרבינואב תויתרקויה תוטלוקפהמ םינייטצמ םיטנדוטס" םה םירומהש בתכנ רתאב
ידכ ,רתאה ךרד םמצע תא גיצהל םירומל תונמדזהה תנתינ ,ףסונב .םייעוצקמ םירומ
התיכה תנכותב שומיש ךות םישענ םינווקמה םירועישה .תורישי םהילא ונפי םירקבמהש
.יפארג חולו לוק ,ואדיו תבלשמה ,InterWise לש תילאוטריווה
םידומיל לש םיילאוטריו םינותרמ רתאב ומייקתי ,22:00 דע 18:00 תועשב ,םייתרחמו רחמ
םילקש הרשע תרומת ,(דומיל תודיחי 5) הקיטמתמב תורגבה תניחב לש 'ב דעומ תארקל
.תועש עבראל

ךוניחה דרשמ לש ימשרה

ליכמה ,ךוניחה דרשמ לש ימשרה רתאב תוללכנ ,םילהנ ,תובושת ,םינולאש - תורגבה תוניחב
םוי םייקתהל ךירצ העש וזיא דע ומכ םיאשונ לע אורקל םתיצר םא ,לשמל .עדימ לש עפש
תשובלת יללכ וא ,ידוסיה ךוניחב תוריעצ תוביטח ,ספא תועש םייקל רתומ םאה ,םידומילה
.תבותכה אוה www.education.gov.il רתא ,תוחכונו
לע ,םיננוחמ םידלי לע ,םיירפס-תיבה םילויטה לע םג ךוניחה דרשמ לש רתאב אורקל רשפא
רבדב יכוניחה גולוכיספל תולאש לש רוזא םג שי .המודכו עובשב רתומה םינחבמה רפסמ
רודמב ,ףוספוס קודבל :בושח תוחפ אלו .הדימל תויוקלו היסקרונא ,ףלא התיכל תונכומ
הרות תצברה לש לודגה גונעתב םיכורכה םימולשתה םיבכרומ הממ ,"םירוה ימולשת"
.ונידליב

דומיל ירפס :תרגסמ

תוחמתמה תוטעמה םירפסה תויונחמ תחאל ,םיישדוח ינפל רמולכ ,דעומ דועבמ שגינ אלש ימ
תיפולח היצפוא .םיעזוימו םיכורא םירות לומ הלא םימיב ומצע תא אצמי ,דומיל ירפסב
.טנרטניאה ךרד דומיל ירפס תיינק איה
www.ibooks.co.il :זופת לטרופו יקצמיטס לש תונחה
www.bookshopdina.co.il :הניד פוש קוב
www.academon.co.il :ןומדקא
www.books4u.co.il :דלוגנר תאצוה


םיעגושמ םירומ :תרגסמ

ילהנמל דעוימה אריפש הקייש לש חלצומ רתא שי לבא ,יתאצמ םרט םילארשי םירומ לש רתא
.תוצעו םיספט ,םירמאמ ,םירזוח ,ךוניח תושדח םע , www.yalkut.com ,רפס יתב
םה ,טנרטניאב ?םידימלתה ולכרי הפיאו ,םידימלתה לע לכרל ידכ םירומ-ירדח שי םירומל
"םיעגושמ םירומ" םשב רתא םג שי לבא .םינושה םימורופב רקיעב םילכרמ
םינמזומ וב ,םיניפיליפהמ ןוכית ידימלת לש , www.freewebz.com/crazyteachers
הקיטמתמל ,תילגנאל הרומה לע תדרל רשפא .םהלש םירומה לע רטקל םלועה יבחרמ םידימלת
ורובסקוב-ןוטקא ןוכיתה רפסה תיבמ תילגנאל הרומ לע הנולת בתכמ ,לשמל .עבטל וא
,תחא םעפ .רפסה תיבב םייטנגילטניא תוחפה םירומה םע הנמנ אוה ןלפק רמ" :סטסו'צסמב
הבתכנ האיסידואהש אלא .לולצמהמ בהלתה אוה ,סורמוה לש האיסידואה תא הדמל התיכהשכ
תרחא תונמדזהב .סורמוהל אל ,םגרתמל םיעיגמ לולצמה לע םיחבשהש ךכ ,תינוויב ללכב
."רתאה תבותכ תא קוחמל ילב ,טנרטניאהמ רשי סיפדהש ןחבמ התיכל ןתנ אוה


הביתכל םירזעו םיקחשמ ,תודמול םע הלועמ רתא Snopi

ןותבש תנש לטרופ

271