Sarit Perkol's Internet columns, Maariv

תאצמו תעגי / Search Sites

detective pictures

לבמט עבוכב םינשפח

לוקרפ תירש תאמ

(2001 רבמטפס ,בירעמ)

םיטסקט רשאמ תירבעב םיטסקט טנרטניאב אוצמל השק רתוי הברהש ,ןה תוערה תושדחה
.לק רתוי השענו ךלוה הזש ,ןה תובוטה תושדחה .תילגנאב
םעש אל .הלאכ הברה ךכ לכ ןיידע ןיאש ינפמ רקיעב ,תירבעב םיטסקט אוצמל רתוי השק
םא ,םייוגה ןושלב בותכל רחוב וקלחש אלא ,ריבכמל םיבותכ םיטסקט רציימ וניא רפסה
ןיידע תלכסתמה תינכטה היגוסה םע ךבתסהל אל ידכ םא ,רתוי םיבחר םילהקל עיגהל ידכ
."תשרב תירבע" לששופיחה יעונמ ךרד שפחל רשפא .םיכרד ינימ לכב רתאל ןתינ ,שיש םיירבעה םיטסקטה תא
ךותב שפחל םג רשפא .לארשי MSN וא ענענ ,הלאוו תמגודכ ירבע לטרופ לכ לש םיימינפה
לכ םישועש ומכ ,הלימ םתס שפחל םיצור םא לבא .םינייוממה םיסקדניאב ,תוירוגיטקה
.תרחא היגטרטסא טוקנל רבכ ךירצ ,םיימואלניבה שופיחה יעונמב םיימעפ בושחל ילב ןמזה
םישפחמשכ ,רמוחו לק .שופיח תוטיש המכ בלשל ףידע םימעפל ,תויזעול םילימ םישפחמשכ םג
המו ,תורחא תואצות הבינמ שופיח תטיש לכש ,הלעה יתכרעש ןטק יוסינ .רבע תפשב םילימ
ויהיש דואמ יאדכ ,ןכל .בקעי לצא אקווד וא ,קחצי לצא םיאצומ ,םהרבא לצא םיאצומ אלש
.תויצפוא רתויש המכ
אוה ,תוניחב המכ דועמ םגו תאז הניחבמ ,ירבעה טנרטניאב רתויב םיישומישה םיפדה דחא
ראשל סחייתהל ילב . www.start.co.il טראטס לטרופ לש קיתווה החיתפה ףד ןיידע
יל תיארנ טראטס רתא עיצמש םינשפחה תמישר ,חונ דחא םוקמב םיזכורמה ,וב םיטנמלאה
.רתויב תינכדעהו האלמה
:םיירבעה םינשפחה לש הנושארה תרחבנה תא טראטס עיצמ ,םייזעולה םינשפחה בטימ לע ףסונ
,ולשמ יטרפ חטש לביקש) סקיפרומ ,סקטנ ,תשר יפד ,ולוז ,זופת ,IOL ,ענענ ,הלאוו
ךירצ) לארשי לגוג - שדחה שכרהו (ןשפח ןמגרותמ אלא ,ןשפח םתס אל ותויהב ,קדצבו
טראטס" תייצפוא .("שופיחה יעונמ לש תישיא המאתה" ארקנש קנילה ךרד וב רוחבל
יופינו םינושה םינשפחב ,םייזעולה םיעונמ-ברה ןונגסב ,ליבקמ שופיח תרשפאמ "בלושמה
.תולופכה תואצותה
לגוג ללוכ ,הלאה שופיחה יעונממ דחא לכ לא דרפנבו תורישי עיגהל ,ןבומכ ,רשפא
יסחי להנמ והשימ םא . www.google.co.il ןירדהמל תילארשיה תבותכב ןכושה ,ריוגמה
ילוא ,תוזירזב ושקובמ תא דימת ול אצומש ,םיוסמ דחא שופיח עונמ םע םיידדה הבהא
,העיריה תא ביחרהל ידכ לבא .בוט רומיה ןכא אוה לגוג .םירז תודשב תוערל םעט ןיא
,םישפחמ ונחנאש םוחתב יביטמיטלואה רתאה תא אקווד ונספסיפ אלש םיחוטב תויהל םגו
.םירחא םיעונמ וביני המ םג קודבל רומאכ ףידע
יוטיבה יכ םא ,אלמ ירבע קשממ) שדחה ילארשיה לגוגב "הריש" הלימה רחא שופיח ,לשמל
"הריש יהמ" ףלאמה רמאמה תא ןושארה םוקמב בינמ (העמק ךחוגמ עמשנ "לזמ רב שח ינא"
המוד שופיח .םידבוכמה טרואו תינונס תיבמ הריש אשונב םירתאו גרבדלוג האל תאמ
םירישה רפס תא וירחא דימו ,תמ רושיק ןושארה םוקמב איבמ www.zooloo.co.il "ולוז"ב
הרישל יטרפ רתא ,בוש) ןחב דוקרלו רישל ,(אוה םג תמ ,יטרפ רתא) שיר ןולבא לש
דוד תא חיטבמה רתאה .הרישב קסוע ןכאש "רישרטניא" רתא תא ךכ רחא קרו ,(רוביצב
- ןוקילה לש הרישה רתא תא הובג יד םוקמב אוצמל רשפא לבא ,םייח אוה ףא קבש ןדיבא
סקטנ ךרד שפחל רחביש ימ .תינונס תיבמ - תיוושכע הרישל תיגולותנא הרדס
,הקיסומ תויונח לש ,תיאזורפ רתוי ךא ,רתוי תנווגמ המישר לא עיגי www.netex.co.il
קר .םירחאו הלא םירמז לש םייטרפ םירתאו ןייטשניבור רותרא תורחת ,הקיסומל רפס יתב
םירוטיזופמוק תדוגא) ם"וקא לא עיגהל רשפא תואצותה תמישרב םינוגראה תיירוגיטקב
.םיעצבמה תויוכזב לפטמה ,"תולוכשא" ןוגרא לאו (םיניחלמו
לע םירתא ,הלהקמ תרישל רפס תיב לש םירתא איבמ הרישה ישפחמל סקיפרומ עונמ לש עציהה
היצפואב הריחב .ירופיצ זכרמבו הלאירא תיבב הריש תואנדס לש םירתאו הריש יברע
לע ,ול ונלחיי ילואש רתאה תא םג סקיפרומב ונל אצמי "תופדרנ םילימ" לש הביבחה
םגש עדוי םכחה עונמה ,רמולכ .יולה הדוהי יבר לש הבהא יטויפ ינשב םייטמרדה תודוסיה
."ןואטיב"ו "לנרו'ז" ,"ןיזאגמ" םג אוה ןותעש ומכ ,ריש אוה "טויפ"
לש רתאה תא ןושארה םוקמב ילארשיה לגוגב בינמ ,"קנב" ומכ ,תיטויפ תוחפ הלימ שופיח
,יחרזמ קנב ,םילעופה קנב ,ימואל קנב לש םירתאה הרושב םירדתסמ וירחא .לארשי קנב
םג ףיסומו המוד המישר איבמ סקטנב םיקנב רחא שופיח .האלה ןכו טנוקסיד ,דוגיא קנב
האנ המישר בינמ סקיפרומב שופיח םג .היהיש ,תונמאנ תונרקו יארשא יסיטרכ לש תורבח
(יגולופרומ שופיח) קנב הלימה לש תונוש תויטה םג אוצמל ןתינ וכרד ךא ,םיקנב לש
לש םידימלתה תצעומ רתאב ומכ ,תיסנניפ הניאש תועמשמב קנב הלימה העיפומ םהב םירתאו
וא ,תויוחמתה לש ("רגאמ" תארוהב) קנב ללוכה ,הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה
אל וכרטצת ,עיגהל םתיצר ערזה קנב לא םא .ילארשיה םיאפורה רתאב תוישונא תומקר קנב
."ערז קנב" שופיחה תביתב תושרופמ בותכלו שייבתהל
לגוגב "ןימ" הלימה שופיח .רתויב שקובמה שופיחה םוחת לא ךלנ ,ןניקסע ערזב םאו
ריבסמה ,תינונס לש ,"דחי" ,אליעל יכוניח רתא לא אקווד תורישי ונתוא איבמ לארשי
תוחידב לש רתא םג םיעיפומ ןושארה תואצותה ףדב .תוינימו ןימ יסחי םהמ אבה רודל
יפלו בושיי יפל קשמב עצוממה רכשה תא טרפמה רתא םגו ,"תרטוש ןימ הזיא" טרסה ,ןימ
.(רתוי תוזעונ תואצות איבמו "סקס" תיירוגיטקב בשוי ,השמ ,שפחמ התאש המ) ןימ
,יוויל יתוריש לש םירתא ינש הנושארבו שארב םילבקמ ,ןימ הלימה תא סקטנב םישפחמשכ
םירתאו ןימ תויונח לש המישר םג שי .םש עיפוהל ידכ בוט ףסכ ומליש םתסה ןמש
יפוליח שפחמש ימ ."תנע לש סקסה םלוע"ו "םוריע תשדע" ומכ ,אשונב םיחמתמה םיילארשי
.ןימה אשונב םינדה םיילארשי םימורופ תמישר דצל ,ושקובמ תא םש אצמי ,תוגוז
,ומצעב "סקס"ל הז תא םגרתי תויעב םוש ילב ,בגאש) סקיפרומ לש עונמב ןימ רחא שופיח
ישונאה ןימה לע ,םירופיצ לש םינזו םינימ לע םירתא דצל בינמ (ןולימ אוה ודוסיב ןכש
"קיסוט" רתאל ,"םיסגא" ןימה תונחל תוינפה םג ,הנקאל ןימ יסחי ןיב רשקה לעו
.ירבעה iWomen רתאב םייסקס םיאשונב תויפיצפס תובתכלו
רשאכש ,הנכות השעמל איה סקטנש חוכשל ןיא ,םיידועיי שופיח יעונמב שומשל רבעמ
,ןפדפדה לש (Location) תבותכה תביתמ תורישי שפחל תרשפאמ ,התוא םיניקתמו םידירומ
ןולחב הדלקוהש הלימל םיאתמה דחא רתאמ רתוי תאצומ תכרעמהשכ .תילגנאב ומכ תירבעב
רתאה תא האיבמ "יבכמ" תדלקה ,המגודל .םימיאתמה םירתאה לש המישר הגיצמ איה ,תבותכה
,ידמ םיבחר םינותנ תכרעמל םתנזה םא .יבכמ םילוח תפוק לש הז תא םגו הפיח יבכמ לש
דקמלו קיידל םכל עיצת תכרעמה - ולא םינותנל םינועה םירתא 30-מ רתוי האצמ תכרעמהו
שולגלו תויורשפאה תא םצמצל ידכ םינותנה תא
.שקובמה רתאל תורישי
ודילקה :המגודל .ביתכב םיחוטב ןיאשכ םג שפחל תרשפאמ סקטנב רתוי תמדקתמ היצקנופ
שמתשהל םג רשפא .םיבשחמ קאפמוק תרבח לש רתאל תורישי ועיגתו ,"קאפמוק וא קפמוק"
תדלקה המגודל .תחא התליאשב דחא רתאמ רתוי אוצמל ידכ ידכ תאזה היצפואב
,תיבכוכ ,היצקנופ דוע .םירתאה ינש תא תללוכה המישר הבינמ "תועיבנ וא ןדע-ימ"
תורישי האיבמ "*לניבה קנבה" תדלקה ,לשמל .הדלקוהש הלימה לש תיטמוטוא המלשה תרשפאמ
איה תירבעב דואמ םימכח םישופיח הרשפיאש תרחא הנכות) .ןושארה ימואלניבה קנבה רתאל
ךכ לע תולצנתה םע ךסמ בינה הנורחאב הב רוקיב םלוא , www.omniget.co.il טגינמוא
,םייתניב הב שמתשהלו ךישמהל ,תאז לכב ,רשפא .התוליעפ תא קיספהל תצלאנ הרבחהש
.(ומצע רתאה עיצמש םימכחה םישופיחה תא לצנל םגו ,תמצמוצמ הרוצב
וא ,"תופסונ תויורשפא" רושיקה לע ץוחלל דואמ יאדכ ,שופיח עונמ לכב ,ןורקעב
.םישופיחה תא םיללכשמו תופסונ תויורשפא םיקפסמה ,"תובושתו תולאש" וא ,"תומדקתמ"
.םכצפח זוחמ לא רתוי הבר תוריהמב ועיגתש םייוכיס שי ,הככ
www.morfix.co.il :סקיפרומ

?תימירופ תשופחתב לגוג

שער הברה ילב ,טסוגואב 30-ב www.google.co.il תבותכב קשוה ילארשיה לגוג עונמ
הבוגתב הרמא ,לגוג תרבחב תרושקת יניינעל אישנ תינגס ,ירפאק'קמ ידניס .םילוצליצו
,םיבדנתמ םימגרתמ לש תווצב שומיש השענ םוגרתה ךרוצלש "ןייל ןוא םיקסע" תלאשל
."תויאשח ימעטמ" ורסמנ אל םהיתומשש
ויה תוסינכ המכ תולאשל תובושת הרבחה תגיצנמ לבקל היה ןתינ אל ןויליגה תריגסל דע
םא הלאשל לבא .שדחה ילארשיה עונמב רתויב תושקובמה םילימה וליאו ,הקשהה זאמ לגוגל
גח וא ,דלומה גח יעבצ ומכ) תויגיגח תורוצ שבול םייזעולה םיגחבש ,הרבחה לש וגולה
ונלש תווצה .דיתעב ,ילוא" :ירפאק'קמ הבישה ,םירופ דובכל םג שפחתי ,(שודקה קירטפ
.םחתימ תומש 24-ו ,תופש 66-ב לגוג-יקשמימ וישכע ונל שיו ,ןטק דואמ תירבה תוצראב
עדימה תא ןגראלו רשפאה לככ םייפיצפס לגוג ירתא קפסל איה ונלש הנושארה הרטמה
םג טלחהבו ,תונוכת דוע ףיסונש וארת ,ונלש םיבאשמה תא ביחרהל ונל רשפאתישכ .ימלועה
."ונלש תדחוימה םיגחה תקיפרג תא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ןימאת - תאצמו תעגי

לוקרפ תירש תאמ
(2000 ילוי)

םיסופתה םהיראווצ םע ביטיהל ידכ טסי'זסמ תשפחמ "לגוג" תרבחש יל עדונש ינפל דוע
ותוא יתכפהו ,תיסחי שדחה ,הזה שופיחה עונממ יתבהלתה רבכ ,םיצורחה הידבוע לש
אלא .וילע ביבחה שופיחה עונמ ,הזכ דמחמ ןשפח יאדו שי דחא לכל .ילש דמחמה ןשפחל
חלצומו שידח לדומ םיאצומשכ ףילחהל יוצר ףאו יאדכ םינשפח ,דמחמ תויחל דוגינבש
םימעפל םהמ דחא לכל תתל ,דחיב םינשפח המכ קיזחהל רשפא ,דמחמ תויח ומכו .רתוי
.תינמז-וב לויטל םלוכ תא איצוהל - םימעפלו ,ולשמ תוכיא ןמז
ןיגוריסל ,ךרעב הנש רבכ ילש ןרותה דמחמה ןשפח אוהש ינפמ קר אל לגוג םע יתחתפ
ותיא יתחתפ ."טסאפ" ,ףסונ טירובייפ םעו ,"רלורקאטמ" ,םדוקה ןרותה ןשפחה םע
וב הרחב ,טנרטניאל ףדרנ םש טעמכ איהש ,"!והאי" תרבח :תורתוכב עונמ אוהש ינפמ
התוא שמישש "ימוטקניא" עונמ םוקמב ,הלש שופיחה תואצות קפס תויהל רבעש שדוחב
תא קפסת ,םיינכט םיגשיהל "יבוו" סרפ תכוז ,לגוג תרבח .םינשה לכ ךשמב תונמאנב
.והאי לש םירתאה סקדניא תמלשהל שמשמה שופיחה עונמ

םירושיק לש היטרקומד

םירבסהה יפל .תוריהמב תוניוצמ תואצות הבינמה ,תמדקתמ היגולונכטב שמתשמ לגוג
.טנטפ םושיר יכילהב תאצמנש ,(Page Rank) "קנר 'גייפ" םשב היגולונכט וז ,רתאב
'א ףדמ רושיק םגרתמ לגוג :היטרקומדכ תשרה לש םירושיקה הנבמ לע תססבתמ הטישה
רפסמ יפל ףדה לש ותובישח תא ךירעמ זאו ,'ב ףד דעב 'א ףד לש העבצהכ 'ב ףדל
םג לגוג לבא .וילא םיליבומה םירושיקה רפסמ יפל ,רמולכ .לבקמ אוהש "תולוק"ה
,רתוי "בושח" ומצע רתאהש לככו ,(רושיקה) העבצהה העיגמ ונממ רתאה תא ןחוב
בשחנ ,ונממ רושיקה רמולכ ,ולוק ,םירחא םירתא הברה ורחב וב םגש לככ ,רמולכ
גוריד םילבקמ הלאה "םיבושחה" םירתאה .יפוי דבוע הז ,ןפוא לכב ?ךבוסמ .רתוי
ונל רוזעי אל ,ןבומכ לבא .תואצותה תמישר שארב םיעיפומו (קנר 'גייפ) רתוי הובג
שמתשמ םג לגוג ,ןכל .ונשפיחש המל םיאתי אל ,היהיש לככ בושח ,ףדה םא הברה
ונישעש שופיחהמ האצותכ ואבויש םירושיקהש ךכ ,םיטסקט תמאתה לש תומכחותמ תוטישב
םייניעב לגוג דמחמה עונמ לע ךומסל םיצור םאו .םייטנבלר םגו "םיבושח" םג ויהי
גרודש רתאה ךותב תורישי תוחנלו "לזמ רב שיגרמ ינא" רותפכה לע ץוחלל רשפא ,תומוצע
.תואצותה תמישר שארב
www.google.com

ישאר ןשפח בר
,ןשפח-בר .יתשגפש ןושארה ןשפחה-בר אוהש ינפמ ,"רלורקאטמ"ל םירוענ דסח הטונ ינא
סנכיהל םוקמב .תינמז-וב םינשפח המכב שופיח רשפאמש תוריש אוה ,עונמ-יטלומ וא
,"לגוג" וא "רלורקבוו" ,"טייסקא" ,"קיסופניא" ,"סוקייל" ,"הטסיו הטלא"ל דרפנב
לע תורזוחש תואצות יופינב ,דחי םג םלוכמ תואצות תלבקו שופיח רשפאמ רלורקאטמ
.ןמצע
www.metacrawler.com
Fast Search and םילמה לש רוציק ,"טסאפ" אוה הפי יתוא שמשמש ינשה ןשפחה-בר
ןעוט טסאפ .לגוג םע דחי ךרעב ,הנשמ רתוי תצק ינפל קשוה שופיחה עונמ .Transfer
השק .בייחמה ומש תא קידצמש המ ,היינש יצח ךות בוו יפד ןוילימ 300-ב שופיחל
תואצות גישמ ןכא אוהש ,תואדווב רמול רשפא לבא ,טטחמ אוה םיפד המכ ךותב תעדל
.היינש יצחכ ךות תובוט
www.alltheweb.com
םישולשב שופיח רשפאמש com.37 רתאה ,הארנכ ,אוה תויהל לוכיש ןשפח-בר יכה
ללוכ ,(ללגנ ןולח ךותמ הריחב) םהמ דחא לכב וא ,תינמז-וב שופיח יעונמ העבשו
.ןויד תוצובקבו ןא.ןא.יסב ,הידפולקיצנאב ,ןולימב שופיח
www.37.com
הארנכ ילארשי רתא לבא .םיילארשי םירתא םג תוריהמב םיאצומ םינשפח-ברה ,ןבומכ
"תשר יפד" ,"זופת" ,"ענענ" ,"הלאוו" ומכ ,םיירבע םיסקדניאב שפחל ףידע
.םיירבעה םינשפח-ברב וא ,"סקטנ" לש םירחבנה םירתאה תכרעמב ,"הלחא"ו
www.walla.co.il
www.nana.co.il
www.tapuz.co.il
www.achla.co.il
www.reshet.co.il
www.netex.co.il
שופיחה יעונמ תא רביחש ,ןטקה "ולוז" אקווד הארנכ היה םיירבעה םינשפח-ברה ץולח
"טראטס" רתא לש הז אוה ףסונ יצולח ירבע ןשפח-בר .םילודגה םיירבעה םילטרופה לש
,םינופלטה ךירדמב שופיח םגו - בלושמ שופיח ,דחא רתא ךותמ ,רשפאמש ,ץלמומה
ןיימ" ,ףסונ ילארשי ןשפח-בר .הקיסומו םירפס תויונחבו תופמ ךירדמב ,"בהז יפד"ב
תועידיל ןשפח-בר םג ול שי .םינושה םימוחתב םילטרופב שופיח רשפאמ ,"סלטרופ
סבולג ,ץראה ,2 ץורע ,בירעמ) םיילארשי תושדח ירתאב וא ל"וח ינותעב ,תויתושדח
תונכותלו םניח תונכותל דחוימ ןשפח-בר וליפא סלטרופ ןיימל שי .(הלאוו תושדחו
שופיח רשפאמה ,"המראק" אוה םיירבעה םינשפח-ברל השדחה תפסותה .תויפותיש
שי המראקב םג .םייזעול םיסקדניאב וא ,םיילארשיה םיסקדניאב תינמז-וב ילאקיטרו
.רחבנה תושדחה ףוג יפל וא םיאשונ יפל ,תויתושדח תועידיל שופיח עונמ
www.zooloo.co.il/multi
www.start.co.il
mainportals.com
Israel meta-search
mainportals.com/shareware.shtml
mainportals.com/metanews.shtml
www.karma.co.il
ימינפה שופיחה עונמ ךרד אוצמל רשפא ,בגא ,"בירעמ"ב ומסרפתהש תובתכו תועידי
.חתפמ תלמ יפל וא בתכה םש יפל ,בירעמ לש רתאב
www.maariv.co.il

?טובורה לע םדאה רתומ

םיטקלמו םילחוזש "םישיבכע" ינימ) םיטובור לע םיססובמ םהו ליאוה ,שופיחה יעונמ
הברה םג ןהב ,תואצות ןומה םיאיבמו לבא תוריהמב םידבוע ,(תשרה יבחרמ חתפמ תולמ
,טנרטניאה לש עטקהמ קלח ,ףיכ וליפא הז ,םירהממ אלשכ ,םימעפל .תויטנבלר יתלב
םיפידעמש םישנא שי לבא .רחא והשמ שופיח ידכ ךות םירזומ םירתא ינימ לכל עיגהל
םיכירדמ :םדו-רשב םישנא לש הבשחמו הדובע לע ססובמה ,רדוסמהו יתטישה שופיחה תא
.ךפהלו ,סקדניאב םג םידייוצמ שופיחה יעונמ בור .םיסקדניא וא ,םייאשונ
דע ,הבכש ירחא הבכש ,קימעהל וא ,תדרל תורשפאמש ,תומר יפל םירדוסמ םיסקדניאה
יתלוכי ,דנלוהב ךשוממ רוקיב תננכתמ יתייה וליא ,לשמל .יוצרה םוקמה לא םיעיגמש
tourism in the וא ,hotel in Amsterdam ליגר שופיח עונמב בותכל םנמא
,והאי לש סקדניאל תשגל אקווד תרחוב יתייהש חינהל שי לבא .Netherlands
םשמו Netherlands-ל םשמ ,countries-ה תבכשל םשמ ,(ירוזא) regional הירוגיטקל
שופיחה תרוצב רתוי תויטנבלרו תופיקמ ויהי תואצותהש ,חינהל ריבס .cities-ל
,"םיקסע" ומכ ,תומר-תת בוש שי דנלוהב תיזכרמ ריע לכ יבגל ,ןבומכ .תאזה
.דועו "הקוסעת" ,"הרובחת" ,"תוריית"

םיידוחיי םינשפח

הדוקנמ עיגהל ךיא ללוכ) ץראב תופמו תובותכ ,קסע יתבו םישנא לש ןופלט ירפסמ
לש םילמ www.yp.co.il "בהז יפד" לש רתאב שפחל יאדכ (הדוקנל
תילגנאב םיריש
תנכותב שפחל רשפא הקיסומ יצבקו www.lyrics.com רתאב תואצמנ
רתאמ "רטספאנ"
רתאב שופיחה תא ליחתהל וא www.napster.com
רתאב זכורמב תואצמנ םימייוסמ םימוחתב רוויד תומישר . mp3.lycos.com
www.topica.com רתאבו www.liszt.com
רתאב שפחל יאדכ (ל"אוד ,ןופלט ירפסמ ,תובותכ) ב"הראב םישנא וליאו www.topica.com
people.yahoo.com וא www.infospace.com
www.zip2.com רתאב שפחל יאדכ ב"הראב קסע יתב people.yahoo.com
ץלמומ םינוכתמ וליאו www.business.com וא www.zip2.com
לולסמ) ב"הראב תופמ www.epicurious.com רתאב שפחל
םיטסקטו www.mapquest.com רתאב םישפחמ (הדוקנל הדוקנמ
www.promo.net/pg ,גרבנטוג טקיורפ לש רתאב םישפחמ טנרטניאב םייתורפס
www.ncrtec.org/picture.htm :תונומת שופיח .http://www.promo.net/pg
www.ncrtec.org/picture.htm
:םימוחת יפל םינשפח תמישר
members.xoom.com/dspdsp/search.htm
,דחא ףד ךותמ ,רשפאמ הזה רתאה .i-Tools אוה ,תילגנאב ,דואמ ישומיש םישופיח רתא
םיחנומ ,תילגנאב םילמ םיגוה ךיא ,בשחמ יחנומ שפחל ,ילגנא-ילגנא ןולימב שפחל
אוצמל ,תיתפרצב םילעפ תוטהל ,תופש המכל םגרתל ,תילגנאב תופדרנ םילמ ,םייטפשמ
תודבוע ,םלועבו ב"הראב תופמ ,םיטוטיצו תויפרגויב שפחל ,תילגנאב תובית ישאר
.ןויד תוצובקו תוינמ ,(הרמה ללוכ) תועבטמ ,CIA-ה לש תודבועה רפס ךותמ
www.itools.com/research-it

?םש םישפחמ םה המ

בוקעל רשפאמש ,ייפס-אטמ ,רתא-תת םג עיצמ ,ןיוצמ ןשפח-בר ותויה דבלמ ,רלורקאטמ
ןתינו ,תוינש 15 ידמ וילאמ ןנערתמ רתאה .םירחא םישנא לש םישופיח ירחא תמא ןמזב
סנכיהל םגו םירחא םישנא םישפחמ םירזומ אל וא םירזומ םירבד הזיא וכרד תוארל
,המרופטלפ ילענ ,תוידנליאת תונוז :אל המ ?םישפחמ המ .םהלש םישופיחה תואצותל
,ןיטרמ יקיר ,המורע סריפס ינטירב ,ליוושנב תונולמ ,טסווקרבא קחשמל םיטי'צ
תוריס ,תופלצה ,יניגרובמל ,תוירע יוליג ירופיס ,רטופ יראה ,(!) רלימסייו ינו'ג
ן"לדנ ,תויח םע תומלוצמ תומורע תורוחב ,ברח ריכש ,תוציצמ ,תודלי לש םיציצ ,גיד
סקדניא לא עיגהל רשפא םג הזה רתאה ךותמ .תושמושמ אשד תוחסכמ וליפאו ,קרוי וינב
.דבלב םירגובמל םירתאל ולוכ שדקומה רלורקאטמ לש דחוימ
www.metaspy.com

םיליחתמ םישפחמל תוצע

,לשמל .תואכרמ ךותב אלמה םשה תא םושרל יאדכ ,ולש םשה יפל והשימ שפחל םיצורשכ
שופיחה יעונמ ,תואכרמה אלמלאש דועב ,םינוטנילק ליבה לכ תא אצמי "Bill Clinton"
םייוטיב יבגל לח ללכ ותוא .ליב םניאש םינוטנילקו םיליב םתס דואמ הברה םג ואיבי
.תחא הלממ רתוימ םיבכרומש
"Princess Diana was ומכ שופיח ,לשמל .תואכרמ ךותב םלש טפשמ סינכהל רשפא
רתוי הז .הנאיד הכיסנה לש התומ ךיראת תא תוריהמב שפחמש ימל דואמ רוזעי "killed
.תוידפולקיצנא לש םירתאב שפחל ליחתהלמ ליעי
םילמב שמתשהל יאדכ ,רתוי תויטנבלר תואצות גישהלו שופיחה תא דקמל תנמ לע
דחא שופיחמ רתוי ךירצ םימעפל ."םישערה" תא וננסיש ,ונלש שופיחב רתוי תורידנ
תוידוחיי חתפמ תולמ םידדובמ ולבקתהש תוינושארה תואצותה ךותמשכ ,דקמתהל ידכ
.תופסונ
רשפא ,תילגנאב םשה תא םיבתוכ ךיא םיחוטב אלו יהשלכ תיזעול תוישיא םישפחמ םא
קרו ,ןוכנה ביתכה תא אוצמל ,וילא הרושק תוישיא התואש םוחתה יפל לכ םדוק שפחל
רונוקוא דייניש תרמזה לש תונומת יתשפיחשכ ,לשמל .יתימאה שופיחה תא עצבל זא
"Nothing Compares to You" רישה תא יתשפיח ,המש תא םיתייאמ קוידב ךיא יתחכשו
.םשמ יתכשמהו
תא םישל יאדכ ,םישופיחה תואצותב תמיוסמ הלמ לש התואצמיה תא אדוול םיצורשכ
,עיפות אל תמיוסמ הלמש אדוול םיצורשכ .לאמשמ ,הלמ התואל דומצב (סולפ) + ותה
תונומת םידליה םע דחי םישפחמ םא ,רמולכ .(סונימ) - ותה תא הילא דימצהל ךירצ
.הלאמשמ סונימ םע sex הלמה תא ףרצל יאדכ ,םילותלתח לש תודומח
אל םהו ,שופיחה ךרוצל תונוש תוטישב םישמתשמ םינושה שופיחה יעונמ לש םיטובורה
אל דחא עונמב שופיח םימעפל ,ןכל .בצק ותואב תשרב םיפדה םתוא תא םיקרוס חרכהב
.וגניבה תא איבי ,רתוי בוט חרכהב אל ,רחא עונמב שופיחו ,היוצרה האצותה תא ביני
,"םילמה לכ" ןיב הריחב רשפאמה ,יולג וא ,ללגנ טירפת שי שופיחה יעונממ קלחב
."קיודמה טפשמה" וא ,"םילמהמ תחא לכ"
שי "קיסופניא"ו "הטסיו הטלא" ,"טייסקא" ,"סוקייל" ומכ םיליבומ שופיח ירתאב
,תויתושדח תועידי ,הנומת יצבק ,הקיסומ יצבק ירחא םייפיצפס םישופיח עצבל תורשפא
.דועו ריווא גזמ ,םינוכתמ ,תונכות ,תופמ
www.lycos.com
www.excite.com/search
www.infoseek.com
www.av.com
שופיחה תואצות ויהי תופש וליאב רוחבל םירשפאמש ,"הטסיו הטלא" ומכ ,םירתא שי
ןה םכל ואציש תודיחיה תואצותה םאש ךכ ,םיטסקט לש םוגרת רשפאמ םג הטסיו הטלא
תא לבקל ולכות - שאייתהל ךירצ אל ,"טגב" דיגהל םיעדוי ישוקב םתאו ,תיתפרצב
.תילגנאב טסקטה
.(News Groups) ןוידה תוצובק תכרעמ ,Usenet-ב םיבוט םירמוח אוצמל רשפא
groups.google.com
Ask Jeeves "?דלייוו רקסוא דלונ הפיא" :לשמל .הליגר הלאש תרוצב שופיח גיצהל רשפאמ
Mamba hand-picked index א"בממ םירתא יופימ טקיורפ
Israeli zip codes דוקימה ךירדמ
Ditto picture search * Google picture search תונומת שופיח
Googling לגוגב םישופיח לע הבתכ - התוא לגג
441 reverse phone check ןופלט רפסמ יפל םש

620