Sarit Perkol's Internet columns, Maariv

ילטיגידה םידגבה ןורא
Skins Galore

לוקרפ תירש תאמ

17.12.2000

>ונייה וליאו ,ינחרז דורווב עובצל םיצור ונייה אל ילוא ונלש היזיוולטה רישכמ תא
םתסה ןמ ונייה ,דליפראג לש הנומתב םיחורמ רסקימה תא וא ,ואירטסה תא םיאצומ
ומכ םיריאשמ ,תוחפל יסיפה ישנא ,ונחנא ונלש ירורפאה בשחמה תא וליפא .םילחלחתמ
.אוהש
םיבהוא (ונתיאמ םיבר תוחפל וא) ונחנא - בשחמה ךותב שחרתמש המל עגונה לכב לבא
תרשפאמ המצעב "תונולח" הלעפהה תכרעמ .ףיכ הזו ,טוהירה םע שגנתמ אל הז .ללותשהל
ןחלוש לשו תויקיתה לש ,תונולחה לש תואמגודה תאו םילילצה תא ,םיעבצה תא תונשל ונל
תונכותה לש הרוצה תא םג הנשמ ,ןווגל בהוא תמאבש ימ .ירטנמלא הז לבא .ונלש הדובעה
לוכי הז .םהל יוצרה הארמה תא םמצעב םהל םיבצעמ וליפא ןירדהמהו .וילע תובוהאה
.ץרענ יטירבלס וא ,בוהא עונלוק טרס לש אשונ ,תמייוסמ הרוטסקט ,ףדעומ עבצ תויהל
וא ,תושופחת לאכ םג הז לא סחייתהל רשפא .תורוע וא ,תופילק וא ,םיניקס הזל םיארוק
,םיניקס ,הלש תיבה ףדב ,העיצמ המצע תא תדבכמש תירלופופ הנכות לכ טעמכ .תושובלת
(תילארשי) רבטוה םשב הנכות שי .םהלשמ םיניקס חולשלו תונבל םישמתשמה תא הנימזמ םגו
אוהש - טנלפואינ - דחא ןפדפד וליפא שיו ,ןפדפדה לש ןוילעה לנאפה הארמ תא הנשמש
ול היהי םוי לכבש רוחבל רשפא .ררולפסקא טנרטניאה לש ןפדפדל לודג דחא ןיקס םצעב
.רחא הארמ
,םיקחשמ ,םיגח ,םיבשחמ ,הקיסומ ,םימסרופמ ,עונלוק :םיאשונ יפל םירדוסמ תורועה
60K, 100K -- הברה םילקוש םניאש םיצבק