Sarit Perkol's Internet columns, Maariv

המחלמ תוחור

לוקרפ תירש

2003 ץרמ ,בירעמ

links for emergency sites @ תושדחו םורח ירתאל םירושיק

בצמה ללגב הטילחה - "יפלא לש יא"ב הייהשה דעב םולשת הבוג םנוקיתכ םימיבש ,"יפלא" םינטנטקה רתא תלהנה
,לארשי ידליל םימאתומה םיירוקמ םינכת םע ,הנומש דע עברא ינבל יפלא .רתאה יקלח לכב םניחב השילג רשפאל
םירופיס ,םיקחשמ תואמ רתאב .אלמ דוקינבו תירבעל םוגרתב ,ינקירמאה רתאה לש םינכתה בור ןכו
,יפלא איה רתאב תיזכרמה תומדה .קחשמ ידכ ךות הדימל םירשפאמה ,השפנה ינוטרסו םינועיבצ םע םייביטקארטניא
תודמלמה תוינועבצ םילמנ ,םינובוד דמצ םינמנ וירבח םע .ולש יאב םירבד תולגלו רוקחל בהואש ןרקס בלבלכ
.דועו ימי-תת ןודעומב םינגנ ,הרובחת ילכ ,םיעבצ םיאתהלו רופסל
www.ealfy.co.il

לש םירתאל ,םירושיק לש ישומישו עקשומ ץבקמ טנלמע תשר לש דחוימ רתאב הזכיר סאלב הלאפר .תולעפה ץבקמ *
יפדו תויח תבכרה יקחשמ שי ךרה ליגל הניפב .החפשמה לכלו רעונל ,םידליל רודיבו תולעפה ירתאלו בושח עדימ
תוליעפ יזכרמו תילגנאב ב"אה דומילו ןורתסלק תיינבו םיפוצרפ תוויע ,הקיזומ ,ןובשח יקחשמ ,העיבצ
,יפותיש רויצ חול ,ריינ ילופיק לש םירתאל תוינפה שי רעונלו םידליל הניפב .םייזעול םירתאב םינטנטקל
.םידלי ינואיזומו הדרוהל םיקחשמ ,םידליל רקח תועסמ ,תשר יקחשמ ,היאר יעותעת
www.amalnet.k12.il/activities/games

םיממעושמ םתס םא ןיב ,בוטה הרקמב ,דחא בשחמ םע רדח ותואב דחי םלוכ םירוגס םא ןיב .תודיחו םיצבשת *
:םיאבה םירתאה תא ריכהל הווש - דוחל וא החפשמה לכ דחי תושעל והשמ םישפחמו
- תודיחו םיצבשת
www.crossword.co.il
www.etgarim.co.il
www.geocities.com/tashbetzfamily
www.geocities.com/Athens/Troy/9260- היוירט
www.jigzone.com- םינווקמ םילזאפ
www.popcap.com- ןיילנוא קחשמלו הדרוהל םיחבושמ םיקחשמ
- ןיסחוי ןליא תיינב
www.jajz-ed.org.il/genealogy

2003 ראורבפ ,בירעמ

ימוג םינוק הפיא ,בלכל כ"בא תכיסמ םיגישמ הפיא הדעו םע לבק לואשל ידמ ישפט שיגרמ אל רבכ שיא ,םויה
המחלמה" םורופב עובשה ףוסב המסרפתהש העדוה לש תיתימא תרתוכ) "וגוגמ וגוג תמחלמ וז םאה"ו ,תלדה םוטיאל
םיילרנימ םימ לע םידחוימ םיליד תועיצמה לבז תועדוה ונילא תועיגמ ינורטקלאה ראודב .(ענענ לש "קאריעב
עיצמש הזכ אוה ,םינושה םיירבעה םימורופב תצפומ ותבותכש ,רתויב םיירלופופה םירתאה דחאו ,איימשד אתעיסב
.'א רוזאל ץוחמ יביטנרטלא רויד

,דחוימ ףגא ראוני תליחתב רבכ התלעה הלאוו .רוביצב יללכה תוחורה ךולהל ליבקמב ,םינטק םיפוטפטב ליחתה הז
טוירטפהו דאקסה יליט לעו זגה יגוס לע עדימ ,םירוזא תפמ ,תויתושדח תועידי םע ,"ץרפמב המחלמ תארקל"
רתאב םקוהש שופיח עונמ לא רושיקו םיבושח םינופלט תמישר הללכנ ןווקמה ךירדמב .ןיסוח םאדס לש ןקוידו
םימורופל םירושיק םג ונתינ רוביצל תוריש רותב .םיבושי יפל ,ןגמ תוכרע לש הקולח תונחת רותיאל ,"הפמ"
.הקיטילופ תליהק ,הירטאיכיספ תליהק ,םינוסיחו תופורת תליהק - םיידועיי ויה אל דוע זאש ,םייטנוולר

םידחוימ םירוזאו םימורופ ץוצל וליחתה ,יסרפה ץרפמה רוזאב םיינקירמאה תוחוכה תסירפל ליבקמב טעמכ ,ךכ רחא
ןמזב תוכרעיה" ,"קאריעב המחלמה" ,(בירעמ) "2003 ץרפמה תמחלמ" ומכ תומש םע ,תילארשיה תשרה תוניפ לכב
תוקסועה םימורופב תועדוהה תומכו ,האוגו ךלוה תירבעה תשרב הדרחה סלפמ .(זופת) "המחלמ תוחור"ו "םוריח
.ימואלה חורה בצמ תא בטיה תפקשמ ,ןהב תרבוגו תכלוהה הירטסיהה ןכו ,המחלמה אשונב

רתא ,לשמל .םירקבמ לש עפשמ םינהנ םניא םנוקיתכ םימיבש םירתא דימתמ רתוי םיילאוטקא םישענ םואתפ ,ליבקמב
- ךוניחה דרשמ לש רתאה וליפאו .יפולח רויד תאיצמל םירתא וא .תיגולויבו תימיכ המחולב דקמתמה יטרפ
אלש .יגולויבו ימיכ קשנ ינפמ תוננוגתהה יכרד אשונב תורומלו תוננגל םירזוחב אוצמל רשפא עדימ המכ ואלפתת
.ונתנעשמ רוצ אוה תעכ וליאו םישלוגל יעבט הכישמ דקומ בשחנ וניא ללכ ךרדבש ,ףרועה דוקיפ לש רתאה לע רבדל

."קאריעב המחלמה" םורופ לש להנמה תעדוהב בתכנ ,"ישילשב ללכב ךמותש ינשה ליבשב דחאה ,ונלוכ ,ןאכ ונחנא"
יכה דויצה תא תונקל רשפא הפיא ,חלצומ יכה פייטניקסמ הזיא ,םילאוש חטב םתא ,תמאבו" :בתכ ,יש ,להנמה
תא קנפל ךיא ,םוטא תפקתמ עצמאב אובל םכתא םיבייחמ הדובעב םא םישוע המ ,םידליה תא עיגרהל ךיא ,רקי תוחפ
."לוסרקה תא המצעל תררוחמש הלב אתבס תא םיעיגרמ לזאזעל ךיאו תעגושמ ומכ תטרושש הלותחה יצימ
- םימי המכ לש הפקתמ לע תורבדמ תוכרעהה" :תיטנרטניאה הווחאה חורב ,ענענ לש םימורופה תלהנהמ בתכנ דועו
םיכחמ םלוכ ,הארנ ךכ ,וישכעו ,תוננוגתהל עדימ תורבוח תקולחב לחה ףרועה דוקיפ .םיבוט םישדוח המכל דע
.וזה הדוזיפאה לכ תא דורשל אוה ידיחיה ונדיקפתש הככ ,ןכומ רבכ לכה .אובתש ןכיהמ אובת ;הנושארה המולהמל
."האלפומ החפשמ ונחנאש ודותו ,החפשמב ראשנ ,ירה ,לכה .ןאכ ונחנא הז ליבשב קוידב לבא ,לק היהי אל חטב הז

,הרבחה תינצחי ידימ בירעמל העיגהש ,הלאוו לש הריגמה תינכות יפל
הרקמב" ותרגסמב ,ימואלניב קזב םע םכסה לע המתח הלאוו .יזכרמ תושדח ץורעל םיצורעה לכ ודחואי םוריח תעב
תווחמ ולעפי הרבחה ידרשמו ,ימואלניב קזב לש םיתרשה תווחב הלאוו לש יפולח רתא המחלמ תעב םקוי ,ךרוצה
,המחלמ תעב תיבהמ קוחר טלשב רתאה תלעפהל הלא םימיב רבכ םילעופ הלאווב" ,ףסונב ."הווקת חתפבש םיתרשה
."רבמטפסב 11-ה יחקל לשב תאזו

היה אל בשחמה .היזיוולט םג ופיסוה ןירדהמהו ,וידרו ןופלט םוטאה רדחל סינכהל ונגאד ,תמדוקה ץרפמה תמחלמב
םהלש המחנה תאו םהלש עדימה תא בואשל םיליגרש םישנא וב בצמ ראתל השק ,הזה בוביסב .ד"ממב הבוח רייד
.הקוצמ תותיעב אקווד הזה םוידמה לע ורתווי ,טנרטניאהמ

םוטאה רדחב טנרטניא

ןואב םייקתת האבה המחלמה" :ןמזמ םישיגרמ ונלוכש המ תא תחא המסיסב אטבמ ,הלאוו ל"כנמ ,ילארשי ןליא
טנרטניא וניקתה רבכ םהיניבמ זוחא 44 יכ הלוע םישלוג 3,091 ברקב !הלאוו הכרעש רקסמ ,וירבדל ."ןייל
.םוטאה רדחב

יתב תמישר ,םוריח תעשל םינופלט ,תמא ןמזב םינוכדעו םיחוויד םע ,"המחלמ תוחור" ץורע הנורחאב דלונ זופתב
,הקעזא תעמשנשכ םישוע המ ,םוטאה רדחה תא ןיכהל ךיא :םיישומיש םיכירדמ ןווגמו גויח ירוזא יפל םילוח
ראשיהל רומא בשחמה םאו .קרזמב שמתשהל ךיאו (םילוחו םישישק ,םידלי לע םישגד םע) ןגמה תכרעב שמתשהל דציכ
תגפהל תוחידבו ןויגה יקחשמו תודיח ,ןייל ןוא םיקחשמ - "םוטאה רדחל יאנפ תכרע" םג שי זא ,םוטאה רדחב
ךיא) המחלמ ןמזב םידימלתה ושעי המ הלאשב קוסעל רומאש ,"םיריעצל םוטאה רדחה" םורופ םג קישה זופת .חתמה
.(?כ"בא תכיסמ ךותב קיטסמ םיסעול

סו'גני'גו יפונש םע

תא" :זופת לש "םוריח תעשל תוכרעיה" םורופב ,"םייחה ילעב לע ןגנ דציכ" םשב רמאמ םסריפ ןושיק יפר ר"ד
יתבלכ םע יתיהש זא" .ןושיק בתוכ ,1" ץרפמה תמחלמב ןויסנ שכרש ימכ אלא ןקיטרואתכ בתוכ אל ינא ירבד
,ץילממ רנירטווה ."המוד ןויסנ ורבעש םישנאמ םיחווד הברה םג יתלביק .םוטאה רדחב סוגניג ילותחו יפונש
אלש ודות .םיללג תוחפ רצויו חירסמ אל ,דואמ עיבשמש ,םילותחו םיבלכל ןוזמ לש דחוימ גוס לע ,ראשה ןיב
.יקאריעה םויאה לש הזה יפיצפסה טביהה לע םתבשח

" .סדייאב הקבדה לש םויא םג שיש ,בתכנ קראפ-דייה לש "ביואה תא עד" םורופבש ,תאזכ המרל העיגה הירטסיהה
לולע םאדאס :םעפהו עיתפהל קיספמ אל ,םאדאס 'תודוס'מ לודג קלח רבכ רפיסו ברעמל קרעש יקריעה ןיערגה ןעדמ
םיקאריע סדייא ילוח וירבדל" :ךישמהו ,םורופב "רדייפס" בתכ ,"םיאשנ םדא ינב י"ע ברעמב םיפיגנ רזפל
םייוסינ תרטמל הנחמב וזכור םה השעמלש ששוח אוה ךא ,לופיט לבקל מ"ע הרואכל קריעב קחורמ םוקמל וחלשנ
."תיגולויב המחולל וב שמתשהל מ"ע ,סוריוה לש ףוסיאו

םשה ירוחאמ ."םולשו המחלמל עדימ זכרמ" ארקנ הלא םימיב םימורופב םירבעומה רתויב םיירלופופה םירושיקה דחא
.ךווית ימד אלל ץראה ןופצב תוריד רגאמ ללכ ךרדב עיצמה ,ן"לדנ רתא לש הזירז המזוי תדמוע אליעל יטוירטפה
,תונולמ :ץראה ןופצבו םילשוריב ,תליאב תויפולח רויד תויורשפא תואמ רתאה עיצמ ,הלא םיפורט םימיב
םיטלובה תושדחה ירתא םג וזכור הזה רתאב .םניחב םסרפל םינמזומ םהילהנמו םהילעבש ,םירדחו תוריד ,םירמיצ
םוריח דויצ תיינקל םירושיקו םוריח תעשל עדימ דצל ,המחלמה תארקל וחתפנש םידחוימה םימורופהו ץראב
.עמשמ יתרת ,ישומיש "תיב ףד"ל ותוא ךפוהש המ - ןיילנוא םיזרכמב

םויאה אשונב יללכ עדימ שי רתאב .("תובוט םיידיב םתא") ףרועה דוקיפ לש ימשרה רתאב דקמתהל ,ןבומכ ,רשפא
ןוגימה רוזאבו ןגמה תוכרע לע עדימ ,תובושתו תולאש ,םיבושח םינופלט ,הקולח תונחת םוקימ דצל ,ףרועה לע
םיגיאדמה םיטירפה דחא ,הזמ עגרנ אל דועש ימלו .ןוגימ דויצ תקפסאל תורבח לש תטרופמ המישר וליפא - יזיפה
.היסולכואה יוניפ אשונב חרזאל תרגיא אוה רתאל ופסונש םישדחה

םיננכתמה תוגוז היפל ,הלאווב תיתושדח העידיל הבוגתב :ךויחל הביס םוש ןיאו ,רוחש לכהש ודיגת אלש ידכו
תוליחתמ תומחלמה לכ אלימב" :אוהד ןאמ בתכ ,םיליט תפקתה לש הרקמב םפסכ תא דיספהל םיששוח בורקב אשניהל
"...הנותחה ירחא

?טנרטניא ונל היהי ללכבש חיטבמ ימו

םילוכי המל ,םיביוא דגנ תילאיצנטופ תבשחוממ המחלמל שאב החיתפה יללכ תא תוותהל ליחתמ ןוגטנפהשכ ,תעכ
?םינושאר תוכהל וטילחי םיטסירורטה םא תופצל םינקירמאה
םהש שבושמה תורישהמ רתוי עורג רבד םוש" .הנוע ףאו - "יידזוינ" ןותעב ,ןוטגנירה קראמ הלעמ תאזה הלאשה תא
אשונל תיתנשה הדיעווב ףתתשהש החמומ ירבדכ ,"טנרטניאו ןופלט ,למשח יקפס לש שמשימה לכמ וישכע רבכ םילבקמ
.טקיטנוקב הנורחאב המייקתהש ,בשחמ יעשפ
ןגס ,רטנאה דר'ציר רמוא ,"םידלי דיחפהל דעוימו ,לילעב העטומ אוה דחא שקמ ףניהב טטומתת ב"הראש ןויערה"
ושענש "המחלמ יקחשמ" תרגסמב .תוניסח תויתשתה לכש תרמוא תאז ןיא לבא .רנטרג תרבחב םירקחמה להנמו אישנ
הרטמ תויהל לוכי ,ותוא לסחל רורט תוצובקל היהי השק םא םג ,טנרטניאהש הנקסמל עיגה םיתווצה ,היצלומיסכ
.ךכל םיפושח תויהל םילולע םייסנניפ תודסומ םג .תורתסנ םיכרד ינימ לכב "תונרתח"ל
ינקירמאה ןיעידומב ריכב ןיצק רבעשל ,יוולנאד יסייק לבא .ריבס יתלב יד אוה "ילטיגיד רוברה לרפ" שיחרת
ושמתשי םיטסירורטהש תופצל ינויגה יתלב הז ןיאש רמוא ,ןולמ יגנרק תטיסרבינואב CERT זכרמב ריכב רבח תעכו
רחאל ,םוריחה ירפסמב תולפטמה תותשר לע טלתשהל תוסנל םילולע םה ,לשמל .טקפאה רובגית ךרוצל םיבשחמב
.הצצפ וליעפהש
ןיחבה רבח אוה וב זכרמה לבא .ב"הראב יטנרטניא-רורט לש הרקמ ודעית םרט םיינקירמאה תונוטלשה ,יוולנאד יפל
.תוימואלניב תוירקת רחאל תועש 48 ךות ב"הראב םייסנניפ תודסומ יבשחמ לע תופקתהב לודיגב
תויחנה ןיכהל ןוגטנפה תא שדוחה ךימסה ינקירמאה לשממהש רחאמ ,לקשמ שי הלא םיאצממל יכ ,בתוכ יידזוינה
םיבשחמב םישמתשמ םיינקירמא אבצ ישנא םהב ,םישיחרת לולכל הרומא תינכותה .ביואה לש םיבשחמ תותשר תפיקתל
.תורז תוצראב ם"כמו ןופלט ,למשח תוכרעמ קתשל ידכ
לועפל םילולע בשחמ-יעלותו םיסוריו יכ זמר לבא ,ןוגטנפה תא ושמשי םילכ לש גוס הזיא שחנל בריס רטנאה
שאר רבעשלו "סמיירק טנרטניא" תרבח אישנ ,ליוד סמיי'ג .םיינקירמא םיבשחמ לא הרזחב טשפתהלו גנרמובכ
היושע ביוא ץראב םיבשחמה יתרש לש תיביסמ הצצפהש רמא ,קרוי-וינ תרטשמב היגולונכטהו בשחמה יעשפ תקלחמ
."תיביטקפא הפקתמ" תויהל
20 ולביק ,ינקירמאה לשממהמו היישעתהמ םיחמומ 100 םע דחי ,רבעש ילויב רנטרג תצובק התשעש "המחלמ קחשמ"ב
תפקתמ ידי לע הקירמא תענכה לש המישמה תא םילשהל ידכ םינש שמחו רלוד ןוילימ 200 רורט את וגצייש םיחמומ
הניחבמ תרזופמו הלודג תאזכ תצלפמ איה ב"הראב םינופלטה תשרש רבתסה .דחוימב וחילצה אל םה .םיבשחמ
תוכרעמ שוביש שיחרת םג .העירכהל ידכ ישחומ דויצ לע תויזיפ תופקתמ לש הלודג תומכ ךירצש ,תיפרגואיג
לע אקווד אוה ב"הראב תויתשתה דגנ רתויב לודגה ילאיצנטופה םויאה ,רבתסהש יפכ .החלצה לחנ אל למשחה
חותפלו הקלסמל השיג גישהל ,קנב םיקהל וליפא וא ,תונקל םילוכי יקנ רבע ילעב םיטסירורט .תיאקנבה תכרעמה
.תכרעמה תא וקנחיש ,םיבזוכ תונובשח לש תיביסמ הפקתמב

םוריח תעשל םירתא

:ףרועה דוקיפ
www.idf.il/hebrew/organization/homefront

:הקבד קית
www.debka.co.il

MSN לטרופב ץרפמה תמחלמ
www.msn.co.il/news/war

:יפולח רויד
www.f15.co.il/homeforwar.html

:םידחוימ םיכרצ םע םידליל

םע םידליל םירוהל ץועייו הנווכה ,עדימ זכרמ) רשק זכרמו חטמ לש הלועפ ףותיש ירפ - "דחוימ םוקמ" רתא
תארקל תונגראתהבו תוכרעיהב הלא םירוהל עייסל יושעש עדימה לכ תא תחא גג תרוק תחת דגאמ - (םידחוימ םיכרצ
םיכרצ םע םישנאל דחוימב םאתומה ףרועה דוקיפ לש עדימ - םינוש תורוקממ עדימ קפסמ רתאה .םוריח בצמ
ריבגהל דציכו םוריח תעשב םידחוימ םיכרצ םע םידלי עיגרהל דציכ תיכוניח תיגולוכיספ לש תויחנה ;םידחוימ
לע עדימ ;םוריחה בצמל תוכרעיה יבגל היאר ייוקל םידליל םירוה ךירדמה רתאל רושיק ;םהלש הלועפה ףותיש תא
םורופב תובושתו תולאש ;העימש ייוקיל םע םישנאל םוריח תעשל םירפיב לע עדימ ;תונוש תויוקלל םאתומ ןוגימ
םיאשונו הז אשונ לע םיחמומ םעו םירחא םירוה םע חחושל ןתינ ,רתאבש םינושה םימורופב ,ןכ ומכ ;הז אשונב
.םידחוימ םיכרצ םע םידליב לופיטל םירושקה םירחא
:דחוימ םוקמ
makom-m.cet.ac.il

Sarit Perkol's Internet columns, Maariv

61