Sarit Perkol - internet columns
~~~ Moreshet @ תשרומ - חוטב לטרופ

6.7.2003 םיינעגופ םינכת ןוניס לע הבתכ

םידלי קחשמ אל הז טנרטניא

,תורז תויוברת ריכהל ,הזילא זנאשב תילאוטריו טטושל טנרטניאה ךרד רשפאשכ
דצה לבא .רדהנו ישומישו יכוניח הז ,םלועבש רבד לכ לע אורקלו תוינק תושעל
תועצמאב םילוכי ונלש תודליהו םידליה םגש ,אוה תאזה תורשפאה לש ינשה
תונומת תוארל ,ונלש יארשאה סיטרכ תא ןקורל ,םירז םישנא ריכהל טנרטניאה
םירבוחמ םירוה תויהל .ןימ יטוס םע םיסחי תכרעמ להנלו תושק תויפרגונרופ
םידליל םיצלמומש םירתא - תומימת לש םייא

לוקרפ תירש תאמ


(1999 ינויב בירעמ לש "םיבשחמ @ םיקסע" ןיזגמב המסרפתה הבתכה)

רוחב םע שגפיהל האציו תיבהמ החרבש ,12 תב תילארשי הדלי לע ונעמש ןמזמ אל
דוע .זוירוקה לובג לע ,תיסחי תוננאשב הלבקתה ןאכ וזה העידיה .טנרטניאב הריכהש
תורובב בשחתהבש ,איה תמאה לבא ."טנרטניאב" םירוקש הלאה םירבדהמ דחא
רתוי םירוק אלש הדבועה ,(עמשמ יתרת) םירבוחמ יתלב םירוה הברה לש תיחכונה
טנרטניאב השילג ,םייתניב .לכשמ לזמ רתוי איה ,םהמ םירומח ףאו ,הלאכ םירקמ
הברה ,לוז רתוי הברה היהי הז ,תיחכונה המגמה ךשמית םא לבא .רקי יד גונעת איה
.תילאיצטנופ ןכוסמ רתוי הברה םג - ןאכמו ,שיגנ רתוי
ףא תפסות ילב ,והשלכ רתא לש תבותכ ילש ראודה תביתל העיגה ,הנש טעמכ ינפל
ס"יבמ 11 ינב םידלי לש רתא היה הז .ייניע וכשח ,רתאל יתסנכנשכ .רבסה תלימ
םע ,רשפאש רתויב תוליחבמהמ תויפרגונרופ תונומת אלמ היה אוהו ,ןורשה תמרב
.תונושמ רקיעבו תונוש תוישונא תוניבמוקו םימילא םישעמ ,םייח ילעב ,םירזבא
ירפסמ ללוכ ,"העמ'גה" םמצעל וארקש ,םידליה לש םיאלמה םהיתומש ומשרנ רתאב
ןהל תופצל ילוא רשפאש ,רתוי תוילנויצנבנוק תויוסג דצל ,םיקיודמה ןופלטה
ותואב דוע רתאה םלענ ,ןותעב ךכ לע יתמסריפש העידי תובקעב .הזה ליגב םידלימ
תונומתה .הרובחהמ םידליה דחא לש ןיטולחל םימת רתא הלעוה ומוקמבו ,םוי
םויה דע תונכוש וליפא ןה ילואו ,תרחא הינסכאל ,םתסה ןמ ,ורבעוה תויפרגונרופה
לש "ךסמ ימוליצ" יתרמש אלמלא .ליג תבכש התוא ינב לש םיישיא םיבשחמב
.ער םולח םתס היה הזש בושחל הלולע יתייה ,םיכסמהמ םידחא


ףחי ךלוה רלדנסה

רלדנסה .םיאלפתמ םה ,טנרטניאל רבחתמ אל ילש דליהש םישנאל תרמוא ינאשכ
ףשא ומצעב היהי טנרטניאה תבתכ לש ןבהש בושחל היה ןתינ .םירמוא ,ףחי ךלוה
.ןטק טנרטניא
השרמ אל ינא ,בוט ךכ לכ טנרטניאה תא הריכמ ינאש הביסהמ קוידב .אלש ,והז זא
יתדוקנ רויסל יתיא ותוא תחקול ינא ,םעפ ידמ .ויתורצפה תורמל ,רבחתהל דליל
רזע ירמוחו תונכות ,םיקחשמ ול הדירומ ינא ,םימעפ הברה .רחא וא הז רתאב
חילצאש הווקמ ינאו ,ומצעב שולגל ול תתל יתעדב הלעמ אל ינא לבא .ס"היבל
.(יב יולת היה הז םא ,אבצה דע) רתויש המכ הזה בלשה תא תוחדל
האלמ ,תיקנע הירפס וז .םידליל תושדח תויונמדזה לש אלפנ םלוע אוה טנרטניאה
תא ביחרהל תונמדזה וז .םישדח םירבח שוגפל תויונמדזהו תונכות ,םיקחשמ ,עדימ
.דיתעל תוינויח תויונמוימ חתפלו םדקתהל ,תויווחה תא רישעהלו הלכשהה
םישנאלו םירמוחל ופשחיי םידליהש ,הנכס תרצוי םג תאזה השדחה הביבסה לבא
,םיטוב םיינימ םינכת םיעיצמש םירתא רופסניא םג םנשי טנרטניאב .םייוצר יתלב
ראשו תונעזג ,תוצצפ תריציל ישעמ עדימ ,העיווזמ תומילא ,תוירשפאה תויטסה לכ
םירתא .םלועבש ןוה םוש דעב ונידלי תא םהילא ףושחל םירחוב ונייה אלש םירמוח
.ונלשו םהלש תויטרפב עוגפל הלולעש היצמרופניא םידליהמ םיטקלמ םירחא

םישירכ ץרוש סונאיקוא

אוה טנרטניאה ,(םירחא םימימתל ,םצעבו) םידליל עגונה לככ ,הז תא האור ינאש ךיא
םידליל םידחוימ םירתא תומדב ,בוט לש םייא וב שי .ןכוסמו לודג סונאיקוא ומכ
,ונרעצל ,טנרטניאב שי לבא .ךשמהב סחייתא םהילא ,(תרגסמ ואר) תונגומ תוביבסו
.םישירכ דואמ הברה םג
בשחמל םיחמומה ,םבור אל םא ,תיבה יקשמ דואמ הברהבש ,הזכ אוה בצמה ונימיב
רבכעה םע דלונש רודה ,"יטרקילק"ה רוד .הזה םוידמה יכרב לע ולדגש ,םידליה םה
תמועל ,םירוה הברה .("יפמוק" ירגוב) םייתנש ליג זאמ בשחמב טלוש ,דיב
.ואדיווה תא תנכתל ךיא וליפא ודמל םרט ,תאז
.בשחמה םע אוהשכ השוע דליה המ ,השעמל ,םיעדוי אל "םיבופונכט" הלאכ םירוה
,םיקחשמ םשמ דירוהל רשפא יכ ,ץחל דליה יכ ,טנרטניאל בשחמה תא םירבחמ םה
םעפ לכ םיצילממ טנרטניאה ירודמב ייתימעו ינא יכ ,םצעב ,םגו ,"שי םלוכל" יכ
תאזב ,תונובשחה םולשתל רבעמ לבא .רחא וא הז רתא לע (תקדצומ) תובהלתהב
.טנרטניאה םוחתב םהלש תוברועמה תמכתסמ

השפיט הספוק םתס אל

בשחמ ,תוחפ וא רתוי המכח ,הספוק םתס אוה םדומ ילב בשחמש דועבש ,תעדל ךירצ
בשחמה ךרד סנכיהל ןתינ וב ,ירטיס וד בצמ הז .םלועה לא חותפ למנ אוה םדומ םע
התיבה ונילא ןנתסהל םילוכי םיקוחר תוזוחמ םתוא םג לבא - םיקוחר תוזוחמ לא
.בשחמה ךרד
,הזילא זנאשב תילאוטריו טטושל טנרטניאל רבוחמ בשחמ ךרד רשפאשכ זא
רשפאשכ .רדהנו יכוניחו הפי הז ,הילאמיהה ירהבו עדמלו תונמאל םינואיזומב
רשפאשכ .רידא הז ,םייסאלקה םירפסה לכ תא םניחב םהמ ךושמלו םירתאל רבחתהל
הז ,הקסלאב ס"יב ידימלת םעו דנלווילקמ םידודה םע ינורטקלא ראודב בתכתהל
וליפא .דמחנ הז ,תשרה ךרד םלועה לכמ תושדחו הקיסומ עומשל רשפאשכ .יטסטנפ
,םוריע תוינמגוד תוארל ,טנרטניאה ךרד םישנא ריכהל ,םיצור ונחנאשכ ,רשפאש הז
,בינגמ הז .תשרב ונרכהש והשימ םע ןתחתהל םגו סקס רבייס תושעל ,םיקסיד תונקל
.דיתעה הז ,עגשמ הז
,הנומש ינב - ונלש תודליהו םידליה םגש ,אוה תאזה תורשפאה לש ינשה דצה לבא
יארשאה סיטרכ תא ןקורל ,תשרה ךרד םירז םישנא ריכהל םילוכי ,12 ,11 ,עשת
תכרעמ להנלו תשרה ךרד תושק תויפרגונרופ תונומת תוארל ,תשרה ךרד ונלש
.תשרה ךרד ןימ יטוס םע םיסחי
קיפסמ לבא .םמותל ,םיטטושמ וא ,םישלוג םה .ןבומכ ,ךכל םינווכתמ אל םידליה
MP3 טמרופב הקיסומ יצבק לש םירתאב תמוסרפ רנאב לע יארקאב ץוחלל
תומימתב שפחל וא .ןימ ירתאל עיגהל ידכ ,םהב רקבל םיבהוא דואמ רעונו םידליש
.רבעשל יוביילפ-תונפנפש לש םירתאב תוחנלו - שופיח עונמב בנרא לש הנומת

תבשחוממ ןימ תוניירבע

תוחיטבל הרוהל ךירדמה" םשב ךמסמב בתכ ,ייא.יב.ףאה להנמ ,ירפ סיאול
תומדקתה התוא ,רעצה הברמל" :ייא.יב.ףאה לש רתאב םסרפתהש ,"טנרטניאב
לש םישדח תורוקמל עיגהל ונידליל תרשפאמש תרושקתהו םיבשחמה תייגולונכטב
ןימ יניירבע דצמ העיגפלו לוצינל םתוא תפשוח םג ,תויתוברת תויווחו עדימ
."םיבשחוממ
טעמכ וניבגל ןוכנ לבא ,ב"הרא יחרזאל םנמא דעונש ,םייניע ריאמ ךמסמ ותואב
:בתכנ ,הדימ התואב
םינווקמ םיתורישב שומיש תועצמאב ,םידלי תינימ לצנל םיסנמה םישנא שי"
שומיש ידי לע ,םהלש תורטמה תא הגרדהב םיתפמ הלאה םישנאהמ קלח .טנרטניאבו
תומכ עיקשהל םינכומ הלא םישנא .תונתמ וליפאו ,הביח ,בל תמושת תפערהב
תויעבל הדהא םילגמו דליל םיבישקמ םה .הזה ךילהתב היגרנאו ףסכ ,ןמז לש המוצע
לש תוניינעתהה ימוחתב ,םיביבחתב ,הקיסומב תושדחה תונפואל םיעדומ םה .ולש
תיתגרדה הרדחה ידי לע ,דליה לש תובכעה תא קלסל םיסנמ הלאה םישנאה .םידליה
."תוחישל םיינימ םינכת לש

ףנוטמ םשג ליעמב ןקז אל

םע תשרופמ תינימ החישב קוסעל םיליחתמ דימש ,םירחא םישנא שי ,םתמועל"
תונומתב םירחוסו םיפסואש הלאכ שי" .ייא.יב.ףאה לש ךמסמב בתכנ ,"םידלי
םע םייזיפ םישגפמ לא עיגהל םיסנמ םירחאש דועב ,םידלי תופתתשהב תויפרגונרופ
עוגפל ןתינש ,וניבי םירוההש בושח .טנרטניאב םירשק תריצי תועצמאב ,םידלי
םיינימ םירמוחו עדימ תרבעה ידי לע ןכו ,(טא'צ=) החיש ךרד םג ןיפיקעב םידליב
,םידליה םע תוחיש ךרד קפודה תא ששמל םילולע םג םיבשחוממ ןימ יניירבע .םיטוב
ןימ ןיירבעש ,רוכזל םיכירצ םידליו םירוה .הרישי תוללעתהו ידיתע יזיפ עגמ ךרוצל
לשורמ ןקז לש תירוטקירק תומד חרכהב אל אוה .ןימו ליג לכב תויהל לוכי בשחוממ
.ףנוטמ םשג ליעמ םע ךלכולמו
םיינימ םירמוחב תונרקס םילגמו םימעפל םיניינעתמ ,רעונ ינב רקיעבו ,םידלי"
שפחלו םהירוה לש תטלחומה הטילשהמ קחרתהל םיסנמ םהש תויהל לוכי .םישרופמ
םירגבתמו םידלי ,םינרקס םהו ליאוה .החפשמל ץוחמ םישדח םירשק תרישק
םירמוח ליעפ ןפואב שפחל ידכ טנרטניאל םהלש השיגה תא םימעפל םישמתשמ
."תאזה הייטנה תא ולצני םידליב םידקמתמש ןימ יניירבע .הז גוסמ םישנאו

םידישחמ םינמיס

רמוח לעו םיליפודפ לש תויתימא תוריקח לע ססבתמש ,ייא.יב.ףאה לש ךמסמה
םינמיסל םייניע חוקפל עיצמ ,םידליל קוח ישנא לש תוזחתה ידכ ךות ףסאנש
:םידישחמ
.הלילב דחוימב ,טנרטניאב דואמ בר ןמז הלבמ דליה
תוכורא תועש םילבמ םיבשחוממ ןימ יניירבעל ןברוק םילפונש םידליה בור
.עובש יפוסבו ברעה תחורא ירחא םירבחתמ םה .םיטא'צ ירדחב דחוימב ,טנרטניאב
,םירבח םע טט'צל ידכ םירבחתמ םה .םידבוע םהירוהש ,"חתפמ ידלי" םה ילואו
תועש .ינימ רמוח שפחל ידכ םימעפלו - ןמזה תא ריבעהל ,םישדח םירבח ריכהל
םיניירבעב לקתיהל םילולע םה איהש העש לכב יכ םא .רתוי תונכוסמ ברעה
ףרט םישפחמו ,םויה ךשמב םידבוע ,םיניירבעה ללוכ ,םישנאה בורש ירה ,םירבוחמ
.הלילב רקיעב
.דליה לש בשחמב היפרגונרופ םיאצומ
םיקפסמ תובר םימעפ .דליב תינימ העיגפל תובורק םיתעל שמשמ יפרגונרופ רמוח
תוחיש ררועל ידכ ,םייפרגונרופ םירמוח םהלש םיילאיצנטופה תונברוקל ןימ יניירבע
ידכ ,םידלי תופתתשהב היפרגונרופב םג ושמתשיש תויהל לוכי .תותפל ידכו ןימ לע
תויהל ךירצ ."ילמרונ" הז םירגובמל םידלי ןיב ןימש ילאיצנטופה ןברוקל תוארהל
ץוחמ ,םיטקסיד לע םג םייפרגונרופ םיצבק איבחהל יושע דליהש ,הדבועל םיעדומ
.בשחמ ותואב םישמתשמ םירחא תיב ינב םא דחוימב ןוכנ הז .בשחמל
םימעפל ,םירזל רשקתמ וא ,םירכומ יתלב םישנאמ ןופלט תוחיש לבקמ דליה
.תוימואלניב תוחיש

םיצור םבור ,םידליה םע םיטא'צב רבדל םיבהוא םיבשחוממה ןימה יניירבע יכ םא
ינופלט ןימב םיקסוע םה תובורק םיתעל .ןופלטב םידליה םע רבדל רבד לש ופוסב
אל עדוי ילוא דליהש דועב .יתימא ןימל תושיגפ םיעבוק םה תובר םימעפו ,םידליה םע
רפסמ תא רוסמל
- וילא רשקתיש ידכ ,ולש רפסמה תא דליל תתל לולע ןימה ןיירבע םימעפל ,ולש ןופלטה
תורישב שמתשהל זאו
.דליה לש רפסמל עיגהלו ההוזמה החישה
.םירזמ תוליבח וא תונתמ ,ראוד לבקמ דליה
תונתמ ינימ לכו םימוליצ ,םיבתכמ חולשל םיגהונ םיניירבע ,יותיפה ךילהתמ קלחכ
סיטרכ חולשל םילגוסמ וליפא םיבשחוממ ןימ יניירבע .םיילאיצנטופה תונברוקל
.םתוא שוגפל ידכ תרחא הנידממ עיגהל דליה תא ןימזהלו הסיט
.רדחל םיסנכנ םתאשכ רחא "ןולח"ל רבוע וא תוריהמב בשחמה תא הבכמ דליה
הצרי אל ינימ יפוא תולעב תוחיש להנמ וא תויפרגונרופ תונומתב לכתסמש דלי
.הז תא וארתש
.ומצע ךותב סנוכמ דליה
לכמ לודג ןיינע ושעי םה .ותחפשמ ןיבל דליה ןיב ץיח רוציל םילדתשמ ןימ יניירבע
םמצע ךותב סנכתהלו רגתסהל םיטונ םידלי ,ףסונב .תיבב דליל שיש הנטק היעב
.תינימ תוללעתהל ןברוק ולפנש ירחא
.רחא והשימ לש טנרטניא ןובשחב שמתשמ םכלש דליה
ןימ ןיירבעב לקתיהל לולע םכדלי ,טנרטניאל םירבוחמ םכניא םכמצע םתא םא םג
ךירדמב רמאנ ,םימעפל .ס"יבמ וא ,םירבח תיבמ טנרטניאל תורבחתה ךות בשחוממ
תונובשח םיילאיצטנופה םהיתונברוקל םיקפסמ ןימ יניירבע ,ייא.יב.ףאה לש
.םניח טנרטניא

?תושעל רשפא המ

םכלש דליהש םידשוח םתאו ,םימייקתמ רתוי וא הלאה םינמיסה דחא םא .הככ זא
ןפואב ותיא רבדל לוקשל יאדכ ,םימיאתמ יתלב םישנאלו םירמוחל ףשחיהל לולע
ןימ יניירבעמ תופקשנש תונכסה לע םהל רפסל רשפא .םכלש תודשחה לע יולג
."םייחב" ןימ יניירבע לע םהל םירפסמש ומכ שממ ,םיבשחוממ
הרידחו ינטטח בשחיהל לוכי הזש תורמל ,דואמ ץלמומ ,דשח ררועתמ םא ,ןכל םדוק
ונייה אל םנמא םידלי ונייה ונחנאשכ .דליה לש בשחמב הרוק המ קודבל ,תויטרפל
לבא ,םיישיאה םינמויבו תוריגמב ונל וטטיח םירוההש ןויערה תא לובסל םינכומ
.טנרטניא היה אל םידלי ונייה ונחנאשכ
תא קודבלו (bmp וא gif וא jpg תמויסב םימייתסמ) תונומת יצבק שפחל ךירצ
הלאה תונכותה םא MIRC לשו ICQ לש הירוטסיה יצבק שפחל ךירצ .םנכות
.(םיצבק תרבעהו תוחיש לוהינ תורשפאמה תונכות הלא) דליה לש בשחמב תונקתומ
.ליגרה ןפדפדהמ קלח רותב עיגמש ,טפוסורקימ לש "סקימוקה טא'צ"ל םג בל םישל
תויומדה םע קחשל ןטק וליפא דליל תתל טלחהב רשפאו ,יתודידיו דמחנ הארנ הז
םג ,טנרטניאל םירבוחמשכ לבא .טנרטניאל רבוחמ אל בשחמהשכ סקימוקה לש
רבייסו תויפרגונרופ תונומת תפלחה ,תויטס םע "םירדח" ליכמ סקימוקה לש טא'צה
.סקס
בייח אל ינורטקלא ראודש ,תעדל שי .ינורטקלאה ראודה תא אורקל תוסנל - ןבומכו
םיבתכמה ,הזכ הרקמב .תשר ראוד תויהל לוכי אלא ,טנרטניאה קפס לש הז תויהל
הפיא תעדל וכרטצתו ,קחורמ תרש לע אלא ,ומצע בשחמה ךותב םירמשנ םניא
לש רתאב .ךכב וחילצת חרכהב אל .המסיסה המו ולש ראודה ןובשח להנתמ
וגייח םהילאש ןופלט ירפסמ רותיא לש תורשפאה תא םג םיריכזמ ייא.יב.ףאה
.םכלש רישכמהמ
םישקבמ ןימה ירתא בור .יארשאה יסיטרכב םיבויחה תא םג םעפ ידמ קודבל יאדכ
.תונומתבו םייפרגונרופ ואידיו יטרסב הייפצ רשפאל ידכ יארשא סיטרכ לש רפסמ
ידכ וירוה לש יארשאה סיטרכב שמתשהש ,ינקירמא דלי לע רופיס םסרפתה ןמזמ אל
המ ,הכז וליפא אוה תוריכמהמ קלחב .eBay תרבח לש תויבמופ תוריכמב ףתתשהל
תריחבב בוט םעט ול היהש ,רמאנ ותוכזל) וירוה לש קנבה ןובשח לע הפירח הרוצב עיפשהש
.(םיצפח

העינמ יעצמא
רבייס" ומכ ,םייוצר יתלב םינכת ןנסל ודעונש תודחוימ תונכות שי ,לכ םדוק
הבליש "טפוסורקימ" ."'ץטוו ףרס"ו "לניטנס רבייס" ,"ףרס ףייס" ,"ינאנ טנ" ,"לורטפ
םירתא ןמסל תורשפא ,5" ררולפסקא טנרטניא" ,הלש ןפדפדה לש השדחה הסריגב
"רטייקינוימוק"ה תא ןכדעל תרשפאמ "פייקסטנ" ."םיחוטב יתלב" םירתאו "םיחוטב"
.םכחה ןוכדעה תוריש תועצמאב ,"ינאנ טנ" תנכות םע הלעמו 4
,רשעו עשת ,הנומש ינב םישלוג לש הרקמב רוזעל תויושע הלאכ תוטישש דועב לבא
םה ,לכ םדוק .םילודג רתוי תצק םידליב רבודמשכ ןתוליעיב הנימאמ ךכ לכ אל ינא
,תינש .ונבורמ בוט רתוי בשחמב םיניבמ ירה םה .הלאה תוכרעמה תא ןמחתל םילוכי
.םירבח לצאמ רבחתהל ,רומאכ ,םילוכי םה
רבדל ךירצ ,תושעל המ ןיא .תענומ הרבסהבו ךוניחב תויהל ךירצ ,ןכ םא ,ןורתפה
םע תויהל יאדכ .ךיבמ הז םא וליפא ,םהל רפסל ,םתוא בבודל ,םתוא ריהזהל ,םתיא
- רקיעה ,(ףומשו ףוא ושעי םה םא םג) םתיא דחי שולגל עיצהל ,קפודה לע עבצא
.הזה םוצעה סונאיקואב דבל ירמגל םתוא ריאשהל אל

:תוינויח תוצע
לכל ףתושמ רדחב אלא ,דליה לש רדחב תויהל ךירצ אל טנרטניא םע בשחמ
.החפשמה
.טנרטניאה ךרד םיישיא םיטרפ ןפוא םושב תתל אל דליל תורוהל
(םינכוסמ םיסוריו לולכל תולולעש) תוינכות וא תונומת לבקל אל דליל תורוהל
.םירז םישנאמ
.תמאה הז (םייחב ומכ) תשרב ול םירמואש המ לכ אלש דליל ריבסהל
שגפיהל ןפוא םושב דליל רוסאש ,רתויב תשרופמה הרוצב ,ריהבהל :בושח יכה יכהו
.םירוהה דחא תוחכונ ילב טנרטניאה ךרד ריכהש והשימ םע

.םכלש דליה ינפל תאזה הבתכה תא אורקל דואמ ולדתשה :םויסל דחא טפשמ דועו

תומימת לש םייא
םידעוימה םירתא טעמ אל םג החמשה הברמל שי ,טנרטניאב םירגובמה ירתא סונאיקוא ךותב
:היעב רצויש המ ,תילגנאב םה הלאה םירתאה בור .םתוא עשעשלו רישעהל םילוכיו םידליל
שי ןכותה תניחבמ
תופש ןיידע םיניבמ םניא ,תושעל המ ,הלא ךא ,םיכר שממ םידליל םימיאתמש םירתא הברה
- רשפא .תויזעול
אלו הפשה םוסחמ לע רבגתהל ךכו ,טנרטניאב ויתועסמב ךרה שלוגה תא תוולל - ךירצו
םירתאה לכ תא דיספהל
.םייזעול תוטועפל םימיאתמה םיבוטה
יתצלמה רבכש רתא אוה ,תירודיב םגו תיתוחיטב הניחבמ ,םידליל םיבוטה תונורתפה דחא
ןויליגב וילע
הווהמש ,יתודידי ,דחוימ ןפדפד םצעב עצומ רתאב . Surf Monkey- שלוגה ףוקה :םדוק
.דליל תנגומ הביבס
ונממ האיצי רשפאמ וניאש ,"סונוב" םשב תולעפה אלמו דמחנ רתא איה תרחא תנגומ הביבס
רתא .םירז תודשל
."הידמ המאמ" אוה םידליה םע וב תולבל ףסונ ץלמומ יזעול
,דליפראג ,םוסמוס בוחר ,ינסיד :םידלי לש םירתאל םירושיק עיצמ "רייפרבוו" םשב רתא
תב ,בדה ופ ,יבמב
םינועיבצ תורשעל םירושיק םג שי הזה ןייוצמה רתאב .םיבוט םירבח ראשו הנטקה םיה
לכמ ,םיבשחוממ
רשפא :םיכר םידלי תניחבמ טנרטניאה לש םיבוט רתויה םישומישה דחא ,בגא ,הז .םיגוסה
תשרהמ םהל סיפדהל
םע תבשל םג לוכי ,תיפסכ היעב ול ןיאש ימ .תחנב םתוא ועבציש ידכ ,םהינימל םירויצ
םירתא לע דליה
םיינוגסס םיפוקסודיילק ,(םיעבצנ םיחטשהו - םיצחול) תנווקמ העיבצ םירשפאמה םידמחנ
.המודכו
.רתוי םירגוב םידליל ,ןהינימל סקימוק תויומד לש םירתא דגאמ "סר'ציפגניק" לש רתאה
רשפא הלא תא םג
.תשרהמ סיפדהל
ךירדמ ,"סנגילוהאי" ,לשמל .םיריעצ םישמתשמל םיידועי שופיח יעונמ שי ,ףסונב
תיבמ םידליל טנרטניאה
.ינסיד לש ךירדמה וא ,"סוקייל" לש םידליה ךירדמ ,"והאי"

Recommended sites for kids

www.yahooligans.com
www.kingfeatures.com/comics
www.dig.com (Disney)
www.mamamedia.com
www.surfmonkey.com
www.bonus.com
MSN Kids
www.BillyBear4kids.com
www.michaels.com/main/kaleidoscope/kscope-fp.html
Kids search tools

Recommended Hebrew sites for kids

Snunit תינונס
Galim תינונס לש םילג טקיורפ
Bazz יכוניח לטרופ - זב
Dafdaf ףדפד
Snopi הביתכ ירזעו םיקחשמ ,תודמול םע הלועמ רתא
Hop פוה ץורע
Alfi יפלא
Shesh םידליה ץורע
Ort טרוא
AmalNet טנ למע
Center for Educational Techlonogy חטמ
Kidin ןידיק
Children's books online @ תנווקמ םידלי תורפס
םידלי לש תומכוח - ףטוטיצ
www.bono.co.il ונוב
Escape to fairyland תויפה רעי

Filtering Software @ תוננוגמ תונכות
Net Nanny
Cyber Patrol
Surf Watch
Microsoft safety presentation
Cyber Sentinel
Door-net (Hebrew)

www.perkol.itgo.com/safekids.htm : הז ףדל הרישי תבותכ


358